၂၀၁၅ နိုဝင်ဘာ (၈) ရက်နေ့ ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ မဲရလဒ်များ

ရွေးကောက်ပွဲ

 

စဥ်

ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်

မဲဆန္ဒနယ်မြေ

NLD ရမဲ

USDP ရမဲ

DPNS ရမဲ

၁။

ဒေါ်နှင်းနှင်းမွှေး မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၅) ၁၆၂၂၇၈ ၄၃၂၈၇ ၂၃၅၉

၂။

ဦးမျိုးလွင် ရခိုင်ပြည်နယ် အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁၂) ၇၆၀၅၁ ၄၀၃၂၉ ၁၈၉၈

၃။

ဦးထွန်းရွှေ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) ၁၇၁၃၅၄ ၁၂၀၆၅၇ ၁၆၃၆

၄။

ဦးထွန်းအောင်ကျော် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁၁) ၁၁၇၇၀၇ ၂၁၂၂၀ ၂၀၆

၅။

ဒေါ်တင်တင်ချို မြင်းခြံမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် ၁၁၃၆၄၄ ၂၈၃၁၅ ၁၈၃၄

၆။

ဦးကျော်စန်းခိုင် တံတားဦးမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် ၄၉၅၅၉ ၂၅၅၄၁ ၁၈၆၆

၇။

ဦးသန်းဝင်း ပုသိမ်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် ၉၆၄၂၈ ၅၉၃၅၃ ၈၀၉

၈။

ဦးစောအောင် ရေကြည်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် ၆၅၃၁၅ ၃၂၅၀၂ ၁၃၉၈

၉။

ဦးမြင့်အောင် ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် ၅၆၄၀၃ ၁၂၁၄၇ ၄၄၇

၁၀။

ဦးခင်မောင်ထွန်း ယင်းမာပင်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် ၅၅၃၀၉ ၁၄၉၀၀ ၁၀၉၉

၁၁။

ဦးကျော်ခင် ဘားအံမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် ၇၀၂၈၁ ၃၄၉၉၂ ၁၁၂၅

၁၂။

ဒေါ်သက်ဇွန်လင်းထင် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ရေကြည်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) ၃၅၃၀၄ ၁၉၁၉၉ ၂၇၃

၁၃။

ဦးအောင်အောင်သန်းထိုက် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပုသိမ်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) ၄၉၆၁၉ ၃၅၀၄၇ ၃၁၃

၁၄။

ဦးမောင်မောင်ကြီး ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပုသိမ်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂) ၅၀၆၆၇ ၂၅၉၂၈ ၄၆၈

၁၅။

ဦးသန်းထွန်းဝင်း ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သာပေါင်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂) ၁၈၅၅၉ ၁၄၂၉၇ ၁၈၄၁

၁၆။

ဒေါ်မေဖြူဆွေ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တံတားဦးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) ၂၅၉၅၂ ၁၃၆၅၈ ၅၁၀

၁၇။

ဦးစိန်လှမိုး မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် တံတားဦးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂) ၂၅၂၀၉ ၁၂၂၉၄ ၁၀၀၄

၁၈။

ဦးသန်းထိုက်အောင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် မြင်းခြံမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) ၅၆၅၈၇ ၁၄၄၆၅ ၅၅၄

၁၉။

ဒေါ်ခင်ခင်ကြိုင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် မြင်းခြံမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂) ၅၈၆၉၆ ၁၄၇၉၆ ၇၇၀

၂၀။

ဦးအောင်လှိုင်သန်း မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သရက်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂) ၁၈၁၂၄ ၁၂၇၁၃ ၃၂၅

၂၁။

ဦးဇော်မင်းဦး ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဗမာတိုင်းရင်သားလူမျိုး မဲဆန္ဒနယ် ၃၅၆၉၂ ၃၃၇၇၉ ၅၀၂