ပါတီတံဆိပ်

ဆက်သွယ်ရန်

အမှတ်(၁၂၄)၊ စတုတ္ထထပ်၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့် ၅၇ လမ်းထောင့်၊ ပုဇွန်တောင် မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
အီးမေးလ် – [email protected]
Facebook – Democratic Party for a New Society

June 2021
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

ပါတီဥကၠ႒ဌ ဦးေအာင္မိုးေဇာ္နွင့္ 7Dayဂ်ာနယ္အင္တာဗ်ူး

၁၉၈၈၊ ရွစ္ေလးလံုး ျပည္သူ့အေရးေတာ္ပံုျကီးတြင္ ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑ဍမွ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားပါဝင္ ဖြဲ့စည္းခဲ့ေသာ လူေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီသည္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ ကာလ၌ နဝတအစိုးရက ပါတီကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ခဲ့သည္။ ထိုသို့ ဖ်က္သိမ္းခံလိုက္ရေသာ္လည္း လူေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီသည္ ေပ်ာက္ကြယ္မသြားခဲ့ဘဲ ေတာတြင္း၊ နယ္စပ္ေဒသ၊ အက်ဉ္းေထာင္တို့၌သာမက တိုင္းျပည္နွင့္အနွံတြင္ ဆက္လက္ ရွင္သန္ေနဆဲပင္ ရွိသည္။

ယခုအခါ ျမန္ မာနိုင္ငံ၏ ျဖစ္ ေပၚတိုးတက္လာမႈ အေနအထားမ်ားေပၚမူတည္လ်က္ လူ့ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒနွင့္အညီ မွတ္ပံုတင္လ်က္ တရားဝင္နိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္ရန္ ျပင္ဆင္လာခဲ့သည္။ ထိုသို့ ျပင္ဆင္လာခဲ့ျခင္းအေပၚ လူ့ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ဥကၠ႒ဌ ဦးေအာင္မိုးေဇာ္ နွင့္ 7Day က ေတြ့ဆံုေမးျမန္းခ်က္ အျပည္အစံုကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ေမး။ ။ ျပည ္ တြင္ းမွ ာ တရား၀င္ ပါတီ တစ္ ရပ္ အျဖစ္ ရပ္ တည ္ ဖု ိ ႔ အတြက ္ ဘယ ္ လု ိ ျပင္ ဆင္ မႈ ေတြ လု ပ္ ထားၿပီ းၿပီ လဲ။
ေျဖ။ ။ ႀကိ ဳ းစားပမ္ းစား ျပင္ ဆင္ ေနတု န္ းပါပဲ။
(က) ပါတီ ရဲေဘာ ္ ေတြ (အတြင္ း၊ အျပင္ )နဲ႔ လက ္ လွ မ္ းမီ သေလာက ္ ေဆြးေႏြးညိ ႇ ႏႈ ိ င္ းေနတယ ္ ။
(ခ)တစ္ တု ိ င္ းျပည ္ လံ ု းအႏွ ံ ႔ ေဒသအလု ိ က ္ စည ္ း႐ံ ု းေရးေကာ ္ မတီ ေတြ စု ဖဲ ြ႕ႏိ ု င္ ဖု ိ ႔ ႀကိ ဳ းစားေနတယ ္ ။ (ဂ) ဒီ ေနရာမွ ာ အေရးႀကီ းတဲ ့ ပါတီ ရဲ႕ ရပ္ တည ္ မႈ ၊ အေထြေထြႏု ိ င္ ငံ ေရးသေဘာထား၊ လု ပ္ ငန္ းစဥ္ စတဲ ့ ပါတီ ရဲ႕ Program ေတြကိ ု ေဆြးေႏြးညိ ႇ ႏႈ ိင္ းရင္ းနဲ႔ ပိ ု မိ ု ျပည ္ ့စု ံ ေစဖိ ု ႔ အေျခအေနေတြနဲ႔ ကု ိ က ္ ညီ ဖု ိ ႔ ျပင္ ဆင္ ေနပါတယ ္ ။ (ဃ) ေနာက ္ အေရးႀကီ းတဲ ့ လက ္ ေတြ႕ျပႆနာလည ္ းျဖစ္ တဲ ့ ကၽြန္ ေတာ ္ တိ ု ႔ တစ္ ဦးခ ် င္ းစီ ရဲေဘာ ္ တစ္ ဦးခ ် င္ းစီ ရဲ႕ ရပ္ တည ္ ေရးနဲ႔ ပါတီ တစ္ ခု လံ ု းအေနနဲ႔ ရပ္ တည ္ ႏု ိ င္ ေရးအတြက ္ ဘ႑ာေရးအပါအ၀င္ လု ိ အပ္ တဲ ့အခ ် က ္ အလက ္ ေတြအတြက ္ နည ္ းလမ္ းရွ ာေဖြေနပါတယ ္ ။ ျပင္ ဆင္ ေနပါတယ ္ ။

ေမး။ ။တရား၀င္ ပါတီ အျဖစ္ ရပ္ တည ္ ၿပီ းေနာက ္ ပိ ု င္ း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက ္ ပဲ ြကု ိ ေရာ ၀င္ ေရာက ္ ယွ ဥ္ ၿပိ ဳ င္ ဖု ိ ႔ အစီ အစဥ္ ရိ ွသလား။

ေျဖ။ ။လက ္ ရိ ွ တည ္ ဆဲဥပေဒအရဆိ ု ရင္ ေရြးေကာက ္ ပဲ ြမွ ာ ပါတီ တစ္ ခု အေနနဲ႔ အနည ္ းဆံ ု း အမတ ္ ေနရာ ဘယ ္ ႏွ ေနရာ၀င္ ေရာက ္ ယွ ဥ္ ၿပိ ဳ င္ ရမယ ္ ဆု ိ တဲ ့ ကန္ ႔ သတ ္ ခ ် က ္ ရိ ွ တယ ္ လု ိ ႔ ထင္ တယ ္ ။ လာမယ ္ ့ ေရြးေကာက ္ ပြ ဲျဖစ္ စဥ္ တစ္ ခု လံ ု းမွ ာ လြတ ္လပ္ တဲ ့ ၊ မွ ် တတဲ ့ အေျခအေနရိ ွ ဖု ိ ႔ Level Playingf Field ရိ ွ ဖု ိ ႔ ကၽြန္ ေတာ ္ တု ိ ႔ ႐ု န္ းကန္ ရဦးမယ ္ ။ ကၽြန္ ေတာ ္ တိ ု ႔ ပါတီ ဟာအႏွ စ္ ၂၀ ေက ် ာ ္ ေက ် ာ ္ ေတာထဲမွ ာ၊ နယ ္ စပ္ ေဒသေတြမွ ာ၊ တု ိ င္ းျပည ္ အျပင္ မွ ာ ရပ္ တည ္ ခဲ ့ တဲ ့ ႏု ိ င္ ငံ ေရးပါတီ ျဖစ္ တယ ္ ။ ကၽြန္ ေတာ ္ တ႔ ု ိ ကု ိ ယ ္ တု ိ င္ ကိ ု ယ ္ စားလွ ယ ္ ေလာင္ းေတြအျဖစ္ မွ တ ္ ပံ ု တင္ လု ိ ႔ မရေအာင္ ကန္ ႔ သတ ္ ထားတ ့ ဲ တည ္ ဆဲဥေပဒေတြရိ ွပါေသးတယ ္ ။ ဒါေတြကိ ု ေက ် ာ ္ လႊ ားဖု ိ ႔ ဆု ိ ရင္ ဖဲ ြ႕စည ္ းပံ ု ျပင္ ဆင္ ေရး၊ ႏု ိ င္ ငံ ေရးပါတီ ေတြနဲ႔ ပတ ္ သက ္ တဲ ့ ဥပေဒေတြ၊ ေရြးေကာက ္ ပဲ ြဥပေဒမွ ာပါတဲ ့ အကန္ ႔ အသတ ္ ေတြကု ိ ျပဳ ျပင္ ေပးဖိ ု ႔ ေတာင္ းဆိ ု ရဦးမယ ္ ။ ႐ု န္ းကန္ ရဦးမွ ာျဖစ္ တယ ္ ။ ဒီ အေျခအေနေတြကု ိ ေက ် ာ ္ လႊ ားႏု ိ င္ မွ ေရြးေကာက ္ ပဲ ြမွ ာ ပါ၀င္ ႏု ိ င္ ေရး၊ မပါ၀င္ ႏု ိ င္ ေရးဆု ိ တာကု ိ စဥ္ စားရလိ မ္ ့ မယ ္ ထင္ ပါတယ ္ ။ ေရြးေကာက ္ ပဲ ြကတစ္ ဆင္ ့ အေျပာင္ းအလဲေတြကု ိ ေဖာ ္ ေဆာင္ ရမွ ာျဖစ္ ေပမယ ့ ္ အားလံ ု းအတြက ္ ၊ ကၽြန္ ေတာ ္ တု ိ ႔ အတြက ္ အဲဒီအေျခအေနေပး၊ မေပးက အေရးႀကီ းတယ ္ ။

ေမး။ ။ ျပည ္ တြင္ းမွ ာ တရား၀င္ ပါတီ အျဖစ္ ရပ္ တည ္ ေတာ ့ မယ ္ ့ ႏု ိ င္ ငံ ေရး အဖဲ ြ႕အစည ္ းအေနနဲ႔ လက ္ ရိ ွ က ် င္ ့ သံ ု းေနတဲ ့ ဖဲ ြ႕စည ္ းပံ ု ၊ ေရြးေကာက ္ ပဲ ြဥပေဒေတြအေပၚ သေဘာထားေျပာပါဦး။

ေျဖ။ ။ ေရွ ႕ေမးခြန္ းမွ ာ ကၽြန္ ေတာ ္ တိ ု ႔ သေဘာထားေတြကု ိ ေျဖခဲ ့ ၿပီ းပါၿပီ ။ ဖဲ ြ႕စည ္ းပံ ု နဲ႔ ပတ ္ သက ္ လု ိ ႔ ကေတာ ့ နည ္ းနည ္ းထပ္ ေျပာခ ် င္ ပါတယ ္ ။ ကၽြန္ ေတာ ္ တိ ု ႔ တု ိ င္ းျပည ္ ရဲ႕ ဖဲ ြ႕စည ္ းပံ ု ကု ိ အႏွ စ္ သာရအရ ဒီ မု ိ ကေရစီ ၊ လူ သားတစ္ ဦးခ ် င္ းစီ နဲ႔ ဂု ဏ ္ သိကၡ ာကု ိ အာမခံ တဲ ့ ဥပေဒ၊ တိ ု င္ းျပည ္ တြင္ းမွ ာ အတူ တကြ ေနထု ိ င္ ေနၾကတဲ ့ တု ိ င္ းရင္ းသား လူ မ ် ိ ဳ းစု အတြက ္ ၊ ေနာက ္ လူ နည ္ းစု ေတြရဲ႕ တန္ းတူ ေရးကု ိ အာမခံ တဲ ့ ဥပေဒအျဖစ္ ျပင္ ဆင္ ဖု ိ ႔ လု ိ ပါတယ ္ ။
ေမး။ ။ ၉၀ ေရြးေကာက ္ ပဲ ြတု န္ းက ဒု တိ ယလု ိ က ္ ခဲ ့ တဲ ့ ပါတီ အေနန႔ ဲျပန္ လည ္ ရပ္ တည ္ မယ ္ ဆု ိ ရင္ အရင္ လု ိ ႏု ိ င္ ငံ ေရးၾသဇာရရိ ွ ေအာင္ ဘယ ္ လု ိ ျပန္ လည ္ ထူ ေထာင္ မယ ္ လု ိ ႔ စိ တ ္ ကူ းသလဲ။

ေျဖ။ ။ (က) ၁၉၉၀ ေရြးေကာက ္ ပဲ ြတု န္ းက ဒု တိ ယလု ိ က ္ ခဲ ့ တဲ ့ ပါတီ ဆု ိ တာ မဟု တ ္ ပါဘူ း။ ပါတီ တည ္ ေထာင္ ၿပီ းစ ၁၉၈၈ ာင္ းပိ ု င္ းနဲ႔ ၁၉၈၉ ခု ႏွ စ္ အစပိ ု င္ းေတြမွ ာ အင္ အားအရ၊ ပါတီ ရဲ႕ လႈ ပ္ ရွ ားႏိ ု င္ မႈ ၊ ျပည ္ သူ လူ ထု အမ ် ားစု ရဲ႕ စိ တ ္ ၀င္ စားမႈ ၊ ႏိ ု င္ငံ တကာရဲ႕စိ တ ္ ၀င္ စားမႈ အရိ ွ န္ အဟု န္ နဲ႔ ရရိ ွ ခဲ ့ တယ ္ ။ ႏိ ု င္ ငံ ႀကီ းအခ ် ိ ဳ ႕ရဲ႕ သံ ႐ံ ု းအစီ ရင္ ခံ စာေတြမွ ာ ဒု တိ ယအင္ အားအႀကီ းဆံ ု းပါတီ အျဖစ္ ေဖာ ္ ျပခဲ ့ ၾကတယ ္ ။ ပါတီ ကု ိ ရဲေဘာ ္ မု ိ းသီ းဇြန္ ဦးေဆာင္ စဥ္ ကာလတု န္ းကပါ။ အဲဒီ လု ိ ႏု ိ င္ ငံ ေရးအရ အရိ ွ န္အဟု န္ ႀကီ းမားခဲ ့ ရတဲ ့ အေၾကာင္ းရင္ းေတြရိ ွ တယ ္ ။ အဲဒီ အေၾကာင္ းရင္ းေတြက. . .
၁။ ပါတီ ဟာ ရွ စ္ ေလးလံ ု း ဒီ မု ိ ကေရစီ အေရးေတာ ္ ပံ ု ႀကီ းအတြင္ းမွ ာ သေႏၶ တည ္ ခဲ ့ ၿပီ း အေရးေတာ ္ ပံ ု တပ္ သားေတြက ေနရာအႏွ ံ ႕မွ ာ ဦးေဆာင္ စု စည ္ းခဲ ့ လိ ု ႔ . .
၂။ အဲဒီ ကာလက စစ္ အစိ ု းရအေပၚ ျပတ ္ ျပတ ္ သားသား ႐ႈ ျမင္ ရပ္ တည ္ ခ ့ ဲလု ိ ႔ အစိ ု းရကလည ္ း ျပင္ းျပင္ းထန္ ထန္ ဖိ ႏွ ိ ပ္ ခဲ ့ လု ိ ႔ …
၃။ ႏိ ု င္ ငံ ေရးပါတီ တစ္ ရပ္ ဆိ ု တာထက ္ ေက ် ာင္ းသား၊ လူ ငယ ္ ေတြရဲ႕ လႈ ပ္ ရွ ားမႈ ၊ ဒီ မု ိ ကေရစီ ေရးလႈ ပ္ ရွ ားမႈ (Democracy Movement) အျဖစ္ ခု ိ င္ ခိ ု င္ မာမာရပ္ တည ္ ခဲ ့ လု ိ ႔ . ..
၄။ လူ ထု ရဲ႕ အေျခခံ လု ိ အပ္ ခ ် က ္ ေတြကု ိ ေနရာအႏွ ံ ႔ မွ ာ ရဲရဲ၀ံ ့ ၀ံ ့ ေဖာ ္ ထု တ ္ တု ိ က ္ ပဲ ြ၀င္ ခဲ ့ လု ိ ႔ . ..
၅။ အေရးႀကီ းဆံ ု းအခ ် က ္ ကေတာ ့ ရွ စ္ ေလးလံ ု း ဒီ မိ ု ကေရစီ အေရးေတာ ္ ပံ ု ႀကီ းရဲ႕ အရိ ွ န္ (Momentum) က အဲဒီ ကာလေတြမွ ာ အားေကာင္ းဆဲပဲျဖစ္ ခဲ ့ လိ ု ႔ ျဖစ္ တယ ္ လု ိ ႔ ကၽြန္ ေတာ ္ ့ အေနနဲ႔ ယူ ဆတယ ္ ။ အျခားအခ ် က ္ အလက ္ ေတြ ရိ ွ ႏိ ု င္ ပါေသးတယ ္ ။
(ခ) ဒီ ေန႔ ကာလပါတီ တည ္ ေဆာက ္ ေရးကိ စၥ ေတြကေတာ ့ ပိ ု ၿပီ းအခက ္ အခဲေတြနဲ႔ ေတြ႕ႏု ိ င္ တယ ္ ။ အရင္ ကလု ိ
Momentum မ ် ိ ဳ းရႏု ိ င္ ဖိ ု ႔ ေနာက ္ ခံ အေျခအေနကလည ္ း အေတာ ္ ကြာျခားသြားၿပီ ။ သိ ု ႔ ေသာ ္ လည ္ း ဘယ ္ ေလာက ္ ပဲ ခက ္ ခဲခက ္ ခဲ ရင္ ဆိ ု င္ ရမွ ာ၊ ေက ် ာ ္ လႊ ားရမွ ာ၊ တည ္ ေဆာက ္ ရမွ ာက ယေန႔ ပါတီ ကု ိ တာ၀န္ ယူ ထားတဲ ့ ကၽြန္ ေတာ ္ တု ိ ႔ ရဲ႕ တာ၀န္ ပါပဲ။ကၽြန္ ေတာ ္ တု ိ ႔ ပါတီ ကု ိ သိ ပ္ သည ္ းက ် စ္ လ ် စ္ ၿပီ း အရည ္ အခ ် င္ းေကာင္ းတဲ ့ ပါတီ တစ္ ရပ္ ၊ ျပည ္ သူ ကု ိ တကယ ္ ပဲ အလု ပ္ အေကၽြးျပဳ တဲ ့ ပါတီ တစ္ ရပ္ အျဖစ္ တည ္ ေဆာက ္ လု ိ တယ ္ ။ သိ ပ္ သည ္ းက ် စ္ လ ် စ္ တဲ ့ ပါတီ လု ိ ႔ ေျပာေပမယ ္ ့ ပါတီ ကု ိ ႏု ိ င္ ငံ ေရးအရရင္ ့ က ် က ္ မႈ ရိ ွ တဲ ့ ပညာတတ ္ ပု ဂၢ ိ ဳ လ ္ (Intellectual) အခ ် ိ ဳ ႕ကပဲ စု စည ္ းတဲ ့ ပါတီ မ ် ိ ဳ းမဟု တ ္ ဘဲနဲ႔ တန္ းတူ ေရး၊ တရားမွ ် တမႈ ၊ ၿငိမ္ းခ ် မ္ းမႈ နဲ႔ ဒီ မု ိ ကေရစီ ေရးအတြက ္ ႐ု န္ းကန္ ႀကိ ဳ းစားေနၾကတဲ ့ လူ ႔ အဖဲ ြ႕အစည ္ းရဲ႕ အလႊ ာအသီ းသီ းေထာင္ ့ အသီ းသီ းက တက ္ ႂ ကြလႈ ပ္ ရွ ားသူ ေတြနဲ႔ စု စည ္ းတဲ ့ ပါတီ ၊ အဲဒီ တက ္ ႂ ကြလႈ ပ္ ရွ ားသူ ေတြရဲ႕ ပါတီ အျဖစ္ တည ္ ေဆာက ္ လု ိ တယ ္ ။ အဲဒါကု ိ ဦးတည ္ ၿပီ း တည ္ ေဆာက ္ သြားမယ ္ ။ ဒါဆု ိ ရင္ ကၽြန္ ေတာ ္ တိ ု ႔ ပါတီ အေနနဲ႔ ႏု ိ င္ ငံ ေရးအရ ဂု ဏ ္ သိ ကၡ ာရိ ွ တဲ ့ ပါတီ တစ္ ရပ္ အျဖစ္ ျပည ္ သူ ကု ိ တကယ ္ ပဲ လက ္ ေတြ႕မွ ာ အလု ပ္ အေကၽြးျပဳ တဲ ့ ပါတီ တစ္ ရပ္ အျဖစ္ ရပ္ တည ္ လာႏိ ု င္ လိ မ္ ့ မယ ္

ေမး။ ။ႏု ိ င္ ငံ ေရးသမားတစ္ ဦးခ ် င္ းစီ ရဲ႕ အရည ္ အခ ် င္ းအျပင္ ပု ဂၢ ိ ဳ လ ္ ေရးယံ ု ၾကည ္ အားကု ိ းမႈ နဲ႔ ေပၚလြင္ ထင္ ရွ ားမႈ အေပၚ မူ တည ္ ၿပီ း လူ ထု အႀကိ ဳ က ္ ကဲ ြျပားေနတဲ ့ ျပည ္ တြင္ းႏု ိ င္ ငံ ေရးအေျခအေနေတြအေပၚ ဦးေအာင္ မု ိ းေဇာ ္ ဘယ ္ လု ိ ယံ ု ၾကည ္ မႈ နဲ႔ ျပန္ ေျခခ ် မလဲ။

ေျဖ။ ။(က) ကၽြန္ ေတာ ့ ္ အေနနဲ႔ ေရာ ကၽြန္ ေတာ ္ တု ိ ႔ ပါတီ အေနနဲ႔ ေရာေပါ ့ ေနာ ္ ။ တု ိ င္ းျပည ္ ရဲ႕ ႏု ိ င္ ငံ ေရးလႈ ပ္ ရွ ားမႈ ၊ ဒီ မု ိ ကေရစီ ေရးလႈ ပ္ ရွ ားမႈ ထဲက ေနၿပီ း တစ္ ခါမွ အခ ် ိ န္ အခ ် ိ ဳ ႕ေလာက ္ ေတာင္ မွ အျပင္ ကု ိ ေရာက ္ သြားခဲ ့ တယ ္ ဆု ိ တာ မရိ ွ ခဲ ့ ပါဘူ း။ ဒီ လႈ ပ္ရွ ားမႈ ထဲမွ ာပဲ အရြယ ္ ေရာက ္ စကေန ယေန႔ အထိ နက ္ နက ္ ႐ိ ႈ င္ း႐ိ ႈ င္ းရိ ွ ေနခဲ ့ တာပါ။ ဒီ အတြက ္ “ျပန္ လည ္ ေျခခ ် ” ဆု ိ တဲ ့ စကားအသံ ု းအႏႈ န္ းကေတာ ့ ကၽြန္ ေတာ ္ အတြက ္ ျပႆ နာရိ ွ ပါတယ ္ ။
(ခ) ယေန႔ ကၽြန္ ေတာ ္ တု ိ ႔ တု ိ င္ းျပည ္ ဟာ ခု ိ င္ မာတဲ ့ ဒီ မိ ု ကေရစီ အသြင္ ကူ းေျပာင္ းေရးကု ိ မိ မိ ရရ မဆု ပ္ ကိ ု င္ ႏု ိ င္ ေသးဘူ းျဖစ္တယ ္ ။ ခု ိ င္ မာတဲ ့ ၿငိ မ္ းခ ် မ္ းေရးကု ိ မတည ္ ေဆာက ္ ႏု ိ င္ ေသးဘူ းျဖစ္ တယ ္ ။ ဒီ အတြက ္ လည ္ း တု ိ င္ းျပည ္ ဖြံ ႕ၿဖိ ဳ း တု ိ းတက ္ မႈ လမ္ းေၾကာင္ းေပၚကိ ု မေရာက ္ ေသးဘူ း။ ဒီ အတြက ္ အလု ပ္ လု ပ္ စရာေတြ အမ ် ားႀကီ းရိ ွ တယ ္ ။ ကၽြန္ ေတာ ္ တု ိ ႔ ရဲေဘာ ္ ရဲဘက ္ ေတြနဲ႔ လက ္ တဲ ြၿပီ း ခု နကကိ စၥ ေတြကိ ု ကု ိ ယ ္ စြမ္ းဉာဏ ္ စြမ္ းရိ ွ သေလာက ္ လု ပ္ ကု ိ င္ ႏိ ု င္ လိ မ္ ့ မယ ္ ။ အခက ္ အခဲေတြကု ိ ေက ် ာ ္ ျဖတ ္ ႏိ ု င္ လိ မ္ ့ မယ ္ လု ိ ႔ ယံ ု ၾကည ္ တယ ္ ။
(ဂ) အခ ် ိ ဳ ႕ကၽြန္ ေတာ ္ တု ိ ႔ ရဲ႕ သက ္ တူ ရြယ ္ တူ မ ် ိ ဳ းဆက ္ တူ ေတြရဲ႕ ေျပာဆိ ု ခ ် က ္ ေတြကု ိ ၾကားေနရ တယ ္ ။ ၂၀၁၅ အလြန္ ႏု ိ င္ငံ ေရး ၊၂၀၂၀ ေရြးေကာက ္ ပဲ ြ စသည ္ ျဖင္ ့ အဲဒီ အတြက ္ လူ ပု ဂၢ ိ ဳ လ ္ ေတြအေပၚ မူ တည ္ ၿပီ း သံ ု းသပ္ ေျပာဆု ိ ၾကေနၾကတယ ္ ။ ကၽြန္ ေတာ ္ တစ္ ဦးတည ္ း အေနနဲ႔ ျဖစ္ ျဖစ္ ၊ ပါတီ အေနနဲ႔ ျဖစ္ ျဖစ္ အဲဒီ ေျပာသံ ဆု ိ သံ ေတြကိ ု နားမလည ္ သလု ိ စိ တ ္ လည ္ း မ၀င္ စားဘူ း။ ကၽြန္ ေတာ ္ ့ စိ တ ္ ၀င္ စားမႈ ကကၽြန္ ေတာ ္ တု ိ ႔ ပါတီ ကု ိ Party Platform အေပၚမွ ာ အေျခခံ စု စည ္ းတဲ ့ ပါတီ ျဖစ္ ေအာင္ သိ ပ္ သည ္ းက ် စ္ လ ် စ္ အရည ္ အေသြးေကာင္ းတဲ့
ပါတီ ျဖစ္ ေအာင္ ဘယ ္ လိ ု တည ္ ေဆာက ္ မလဲဆု ိ တာပဲ။ ေနာက ္ အျခားႏု ိ င္ ငံ ေရးပါတီ ေတြကု ိ ေရာ က ် န္ းမာသန္ စြမ္ းတ ့ ဲပါတီ ေတြျဖစ္ ေအာင္ ဘယ ္ လိ ု ကူ ညီ ႏု ိ င္ မလဲ၊ ဘယ ္ လိ ု ပူ းေပါင္ းၿပီ း အေျခအေနေတြနဲ႔ ကိ ု က ္ ညီ တဲ ့ ႏု ိ င္ ငံ ေရး ပါတီ စနစ္ (Party System) ကၽြန္ ေတာ ္ တိ ု ႔ တု ိ င္ းျပည ္ မွ ာ ေပၚထြန္ းလာေအာင္ ဘယ ္ လု ိ ႀကိ ဳ းစားၾကမလဲ ဆု ိ တာပါပဲ။ အခု Nation Building တု ိ ႔ State Building တိ ု ႔ ေျပာဆိ ု ေနၾကတာရိ ွ ပါတယ ္ ။ ကိ ု ယ ္ ၀ါသနာပါတဲ ့ ကိ ု ယ ္ စိ တ ္ ၀င္ စားတဲ ့ အပိ ု င္ းမွ ာ ကု ိ ယ ္ တတ ္ စြမ္ းသေရြ႕အု ပ္ တစ္ ခ ် ပ္ ျဖစ္ ျဖစ္ သဲတစ္ ပြင္ ့ အေနနဲ႔ ျဖစ္ ျဖစ္ ၊ ပါ၀င္ ေဆာင္ ရြက ္ သြားခ ် င္ ပါတယ ္ ။
(ဃ) ႏု ိ င္ ငံ ေရးမွ ာ ေခါင္ းေဆာင္ ေတြ၊ လူ ပု ဂိ ၢ ဳ လ ္ ေတြရဲ႕အခန္ းက႑အေရးႀကီ းပါတယ ္ ။ ကၽြန္ ေတာ ္ တု ိ ႔ တု ိ င္ းျပည ္ အတြက ္ ဆိ ုပိ ု ၿပီ း လု ိ အပ္ ေနေသးတယ ္ ။ အဲဒီ လူ ပု ဂၢ ိ ဳ လ ္ ေတြ ၊ ေခါင္ းေဆာင္ ေတြရဲ႕ သေဘာထားေတြက တု ိ င္ းျပည ္ ရဲ႕ ကံ ၾကမၼ ာအေပၚသက ္ ေရာက ္ တာပါပဲ။ ဒါေပမဲ ့ အဆိ ု းေတြထဲက အေကာင္ းလု ိ ႔ ေျပာရမလား မသိ ဘူ း။ ကၽြန္ ေတာ ္ တု ိ ႔ တု ိ င္ းျပည ္ မွ ာ ေဒၚေအာင္ ဆန္ းစု ၾကည ္ လု ိ ကု ိ မင္ းကု ိ ႏု ိ င္ လု ိ ေခါင္ းေဆာင္ မ ် ိ ဳ းေတြကု ိ ရရိ ွ ထားတာပါပဲ။ အခ ် ိ ဳ ႕က ဒီ လု ိ ပု ဂိ ၢ ဳ လ ္ မ ် ိ ဳ းေတြရဲ႕ အရိ ွ န္ ၾသဇာကု ိ မလြန္ ဆန္ ႏု ိ င္ ေတာ ့ ပု ဂၢ ိ ဳ လ ္ ေရး ကု ိ းကြယ ္ မႈ ၊ ဆည ္ းကပ္ မႈ တု ိ ႔ ဆု ိ တာေတြကု ိ ေရတု ိ အျမင္ နဲ႔ ပံ ု ႀကီ းခ ် ဲ႕ႏု ိ င္ တယ ္ ။ အျပစ္ တင္ ႏု ိ င္ တယ ္ ။ ကၽြန္ ေတာ ္ ယံ ု ၾကည ္ တာက ဒီ ေခါင္ းေဆာင္ ေတြရဲ႕ အရိ ွ န္ အ၀ါေတြဟာ ကၽြန္ ေတာ ္ တု ိ ႔ လု ိ ခ ် င္ တဲ ့ ႏု ိ င္ ငံ ေရးယဥ္ ေ
က ် းမႈ ကု ိ တည ္ ေဆာက ္ သြားဖိ ု ႔ အရမ္ းအခရာက ် တယ ္ ဆိ ု တာပါပဲ။ ကၽြန္ ေတာ ္ တု ိ ႔ တု ိ င္ းျပည ္ ရဲ႕ ဒီ မု ိ ကေရစီ ေရး ေရခ ် ိ န္ ျမင္ ့လာတာနဲ႔ အမွ ် ကၽြန္ ေတာ ္ တု ိ ႔ ျမင္ ခ ် င္ တဲ ့ ႏု ိ င္ ငံ ေရးယဥ္ ေက ် းမႈ ၊ ဒီ မု ိ ကေရစီ ယဥ္ ေက ် းမႈ စတာေတြကု ိ ကၽြန္ ေတာ ္ တု ိ ႔ တု ိ င္ းျပည ္ မွ ာ လူ ႔ အဖြ ဲ႔ အစည ္ းမွ ာ ေတြ႕လာရမွ ာပါပဲ။ တာရွ ည ္ မယ ္ ။ ခက ္ ခဲမယ ္ ။ အႏၲ ရာယ ္ နဲ႔ ႀကဳ ံ ရႏု ိ င္ တယ ္ ။ ဒါေတြကိ ု ညႇ ိ ၿပီ းရင္ ဆု ိင္ မယ ္ ဆု ိ တဲ ့ စိ တ ္ ဓာတ ္ နဲ႔ ကၽြန္ ေတာ ္ တု ိ ႔ လု ပ္ စရာရွ ိ တာကု ိ ဆက ္ လု ပ္ သြားမွ ာပါ။

ေမး။ ။လက ္ ရွ ိ အစု ိ းရ သက ္ တမ္ းကု န္ ဖု ိ ႔ (၃၁)လပဲလု ိ ေတာ ့ တယ ္ ။ ၿပီ းခဲ ့ တဲ ့ ကာလေတြမွ ာ အစု ိ းရရဲ႕လု ပ္ ေဆာင္ မႈ ေတြထဲကဘယ ္ လု ိ အရာေတြကိ ု ေက ် နပ္ အားရပါသလဲ။ ဘာေတြက မေက ် နပ္ စရာျဖစ္ ေနပါသလဲ။

ေျဖ။ ။(က) လယ ္ သိ မ္ း၊ ယာသိ မ္ းကိ စၥ ေတြကု ိ ေသေသခ ် ာခ ် ာ မူ ၀ါဒခ ် မွ တ ္ ၿပီ း မေျဖရွ င္ းႏု ိ င္ တာ။
(ခ) ဒီ ေန႔ အထိ အလု ပ္ သမားေတြရဲ႕ အနိ မ္ ့ ဆု ံ းလစာနဲ႔ ပတ ္ သက ္ လု ိ ႔ မသတ ္ မွ တ ္ ႏု ိ င္ ေသးတာ။
(ဂ) တု ိ င္ းျပည ္ ဖြံ ႕ၿဖဳ ိ းဖု ိ ႔ အတြက ္ အေျခခံ က ် တဲ ့ ပညာေရးျပဳ ျပင္ ေျပာင္ းလဲမႈ နဲ႔ ပတ ္ သက ္ လု ိ ႔ အစု ိ းရရဲ႕ ထိ ေရာက ္ တဲ ့ ႀကဳ ိ းစားမႈမေတြ႕ရေသးတာ။ ပညာေရးက႑မွ ာ ဦးစားေပးၿပီ း ထိ ထိ ေရာက ္ ေရာက ္ ရင္ းႏွ ီ းျမႇ ဳ ပ္ ႏွ ံ မယ ္ ဆု ိ တဲ ့ လကၡ ဏာမေတြ႕ရေသးတာ။
(ဃ) လူ မ ် ဳ ိ းေရး၊ ဘာသာေရးအေျခခံ အၾကမ္ းဖက ္ မႈ ေတြကိ ု ထိ ထိ ေရာက ္ ေရာက ္ မကု ိ င္ တြယ ္ ႏု ိ င္ တာ။ ၿခဳ ံ ၿပီ းေျပာရမယ ္ ဆု ိ ရင္ ေတာ ့ ဒီ မု ိ ကေရစီ အသြင္ ကူ းေျပာင္ းေရး၊ ၿငိ မ္ းခ ် မ္ းမႈ တည ္ ေဆာက ္ ေရး ကိ စၥ ေတြမွ ာ အခ ် ိ န္ ဇယားရွ ိ ေစခ ် င္ တယ ္ ။ တိ က ် တဲ ့Mechanism ေတြရွ ိ ေစခ ် င္ တယ ္ ။ လူ ထု ကု ိ ေသေသခ ် ာခ ် ာခ ် ျပသင္ ့ တယ ္ ။ တု ိ င္ းျပည ္ မွ ာ National Accord ရွ ိ ဖု ိ ႔ အရမ္ းလု ိအပ္ ေနၿပီ ။

ေမး။ ။အခု လက ္ ရွ ိ အေ၀းေရာက ္ ပါတီ တစ္ ခု အေနနဲ႔ ႏု ိ င္ ငံ ေရးပြင္ ့ လင္ းလာခ ် ိ န္ မွ ာ ဘယ ္ လု ိ ႏု ိ င္ ငံ ေရးလႈ ပ္ ရွ ားမႈ ေတြ လု ပ္ ျဖစ္ပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ကၽြန္ ေတာ ္ တု ိ ႔ ပါတီ ကု ိ ေျမေအာက ္ ပါတီ တစ္ ခု အေနနဲ႔ ႐ႈ ျမင္ ရင္ ပု ိ ၿပီ း မွ န္ ကန္ လိ မ္ ့ မယ ္ ထင္ တယ ္ ။ လြန္ ခဲ ့ တဲ ့ အႏွ စ္ ႏွစ္ ဆယ ္ ေက ် ာ ္ က ဌာနခ ် ဳ ပ္ အျဖစ္ ထု ိ င္ း­ျမန္ မာနယ ္ စပ္ မွ ာ ရပ္ တည ္ ထားခဲ ့ ေပမယ ္ ့ ကၽြန္ ေတာ ္ တု ိ ႔ ပါတီ ေတြ ေနရာအႏွ ံ ႔ အျပားမွ ာ ရွ ိ ေနခဲ ့ တာပါပဲ။
အခု အဲဒီ ရဲေဘာ ္ အားလု ံ းျပန္ လည ္ စု စည ္ းၿပီ း ေျမေပၚမွ ာ တရား၀င္ ႏု ိ င္ ငံ ေရးပါတီ အျဖစ္ ျပန္ လည ္ ရပ္ တည ္ ဖု ိ ႔ ျပင္ ဆင္ ႀကဳ ိ းစားေနတယ ္ ။ ကေန႔ ႏု ိ င္ ငံ ေရးကိ ု ျဖတ ္ သန္ းဖိ ု ႔ ညီ ေနာင္ မဟာမိ တ ္ ေတြ၊ တု ိ င္ းရင္ းသားအဖြ ဲ႕အစည ္ းေတြနဲ႔ အျမင္ ညႇ ိ ႏႈ ိ င္ းမႈ ေတြ ဆက ္ တု ိက ္ ျပဳ လု ပ္ ေနပါတယ ္ ။ ပါတီ အေနနဲ႔ ေတာ ့ ကေန႔ ႏိ ု င္ ငံ ေရးအေျခအေနေတြေအာက ္ မွ ာ ပါတီ နဲ႔ ဆက ္ စပ္ တဲ ့ လူ ငယ ္ အင္ အားစု တစ္ ခု ေပၚေပါက ္ ႏု ိ င္ ေရး အာ႐ု ံ စု ိ က ္ ၿပီ း ႀကဳ ိ းပမ္ းေနပါတယ ္ ။ ဖက ္ ဒရယ ္ ကိ စၥ ၊ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ ဆင္ ေရးကိ စၥ ၊ အလု ပ္သမား လယ ္ သမားကိ စၥ စတာေတြနဲ႔ ပတ ္ သက ္ လု ိ ႔ ေတာ ့ ေလ ့လာမႈ ေတြ ေဆြးေႏြးမႈ ေတြ အဆက ္ မျပတ ္ ရွ ိ ေနပါတယ ္ ။

ေမး။ ။ေရြးေကာက ္ ပြ ဲမွ ာ PR (အခ ် ဳ ိ းက ် ကု ိ ယ ္ စားျပဳ စနစ္ )အေပၚဘယ ္ လု ိ ျမင္ ပါသလဲခင္ ဗ ် ။

ေျဖ။ ။ က ် င္ ့ သံ ု းဖု ိ ႔ ေစာေသးတယ ္ လု ိ ႔ ေျပာခ ် င္ ပါတယ ္ ။

ေမး။ ။ျပည ္ ခု ိ င္ ၿဖဳ ိ းပါတီ ဥကၠ ႒နဲ႔ NLD ပါတီ ဥကၠ ႒တု ိ ႔ အခု လု ိ တပူ းတြ ဲတြ ဲျဖစ္ လာတဲ ့အေပၚ ျပည ္ တြင္ းႏု ိ င္ ငံ ေရးသု ံ းသပ္ သူ ေတြက ႀကဳ ိ ဆု ိ ၾကတာရွ ိ တယ ္ ။ လႊ တ ္ ေတာ ္ မွ ာျဖစ္ လာမယ ္ ့ အေပးအယူ တစ္ ခု လု ိ ႔ လည ္ း ေျပာၾကတယ ္ ။ ဦးေအာင္ မု ိ းေဇာ ္ ရဲ႕အျမင္ ကု ိ ေျပာပါဦး။

ေျဖ။ ။ေဒၚေအာင္ ဆန္ းစု ၾကည ္ ဟာ ဒီ မု ိ ကေရစီ လမ္ းေၾကာင္ းေပၚက နည ္ းနည ္ းေလးမွ ေသြဖည ္ မယ ္ ့ ေခါင္ းေဆာင္ မဟု တ ္ဘူ းလု ိ ႔ ကၽြန္ ေတာ ္ ယု ံ တယ ္ ။

ေမး။ ။အသံ က ် ယ ္ က ် ယ ္ ေလာင္ ေလာင္ ေျပာေနတဲ ့ အခ ် ဳ ိ းက ် ကု ိ ယ ္ စားျပဳ စနစ္ (PR) ကေန ၫြန္ ႔ ေပါင္ းဆု ိ တာကိ ု လွ ည ္ ့လာတာေတြ႕ရပါတယ ္ ။ ဦးေအာင္ မု ိ းေဇာ ္ တု ိ ႔ ပါတီ အေနနဲ႔ ဆု ိ ရင္ ၫြန္ ႔ ေပါင္ းကိ စၥ ကိ ု ဘာေျပာမလဲ။

ေျဖ။ ။ကၽြန္ ေတာ ္ တု ိ ႔ ျပည ္ သူ ေတြက ဒီ မု ိ ကေရစီ ကု ိ တကယ ္ ေဖာ ္ ေဆာင္ မယ့္တု ိ င္ းျပည ္ ကု ိ တကယ ္ ၿငိ မ္းခ ် မ္ းေအာင္ ၊ ဖြံ ႕ၿဖဳ ိ းေအာင္ လု ပ္ မယ ္ ့ ပါတီ ကိ ု ပဲ ပု ံ ေအာၿပီ းေထာက ္ ခံ လိ မ္ ့ မယ ္ လု ိ ႔ ကၽြန္ ေတာ္ယု ံၾကည ္တယ ္ ။

ေမး။ ။ျပည ္ တြင္ းႏု ိ င္ ငံ ေရးအေျခအေနေတြအေပၚ ထပ္ မံ ျဖည ္ ့စြက ္ ေျပာခ ် င္ တာမ ် ားရွ ိ ရင္ ေျပာပါဦး။

ေျဖ။ ။လူ မ ် ဳ ိ းေရး၊ ဘာသာေရးကြ ဲျပားျခားနားမႈ ကိ ု အေျခခံ တဲ ့ လႈ ပ္ ရွ ားမႈ ေတြ၊ အၾကမ္ းဖက ္ မႈ ေတြဟာ ကၽြန္ ေတာ ္ တိ ု ႔ တည ္ ေဆာက ္ ခ ် င္ တဲ ့ ဒီ မု ိ ကေရစီ ႏု ိ င္ ငံ ေရးစနစ္ အတြက ္ အလြန္ ႀကီ းမားတဲ ့အႏၲ ရာယ ္ ပါပဲ။ အစြန္ းေရာက ္ တဲ ့ အမ ် ဳ ိ းသားေရးေျပာဆု ိလႈ ပ္ ရွ ားမႈ ေတြကု ိ ကာကြယ ္ ဖု ိ ႔ ၊ တားဆီ းဖု ိ ႔ ၊ ထိ န္ းသိ မ္ းဖု ိ ႔ ကိ စၥ ေတြဟာ အစု ိ းရမွ ာတာ၀န္ ရွ ိ ပါတယ ္ ။ ႏု ိ င္ ငံ ေရး အင္ အားစု ေတြအရပ္ ဘက ္ လူ ႔ အဖြ ဲ႕အစည ္ းေတြ တာ၀န္ သိ တု ိ င္ းသူ ျပည ္ သားေတြမွ ာလည ္ း တာ၀န္ ရွ ိ ပါတယ ္ ။ အားလု ံ းပူ းေပါင္ း ေဆာင္ ရြက ္ ၿပီ း ထိ န္ းသိ မ္ းၾကေစခ ် င္ ပါတယ ္ ။ဒီ လု ိ လႈ ပ္ ရွ ားမႈ ေတြကု ိ ကာကြယ ္ တားဆီ းဖု ိ ႔ အစု ိ းရမွ ာ တာ၀န္ အရွ ိ ဆု ံ းလု ိ ႔ ထပ္ ဆင္ ့ ၿပီ းကၽြန္ ေတာ ္ ့ သေဘာထားကု ိ ေျပာခ ် င္ ပါတယ ္ ။

ေမးျမန္ းသူ – သီ ဟ
ဓာတ ္ ပု ံ – ေဂ ် ေမာင္ ေမာင္ (အမရပူ)