တိုးတက်သော ဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစု၏ သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက်

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

ပညာရေးအသုံးစရိတ် တိုးမြှင့်ရန် တောင်းဆိုသည့် ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုအား အရေးယူ နှိမ်နင်းခြင်းအပေါ် တိုးတက်သောဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစု၏ သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက် 
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက်