ပါတီစည်းရုံးရေးစာစဉ် အတွဲ(၁)၊ အမှတ်(၅)

ပါတီစည်းရုံးရေးစာစဉ် အတွဲ(၁)၊ အမှတ်(၅)ကို ပါတီတွင်းကန့်သတ်အဖြစ် အခမဲ့ဖြန့်ဝေလိုက်ပါသည်။ စာစဉ္ရယူရန္ ပါတီစည်းရုံးရေးစာစဉ် အတွဲ(၁)၊ အမှတ်(၅)

Continue Reading