ဆန္ဒပြပြည်သူများအပေါ် အရေးယူနှိမ်နှင်းမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

ဆန္ဒပြပြည်သူများအပေါ် အရေးယူနှိမ်နှင်းမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက် (၁/၂၀၁၈)

1.-Statement-on-Current-Situation-1-2018-20-1-2018