ဒေသဆိုင်ရာ ပါတီကော်မတီများ

စဥ်

ကော်မတီ

ဖွဲ့စည်း ရက်စွဲ

ကော်မတီဝင် ဦးရေ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

၁၊ ၉၊ ၂၀၁၉။

၁၇ ဦး

ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်

၂၉၊ ၃၊ ၂၀၁၅။

၇ ဦး

အင်္ဂပူမြို့နယ်

၄၊ ၅၊ ၂၀၁၅။

၉ ဦး

မြောင်းမြမြို့နယ်

၁၅၊ ၅၊ ၂၀၁၅။

၅ ဦး

ပုသိမ်မြို့နယ်

၁၈၊ ၅၊ ၂၀၁၅။

၁၁ ဦး

ရွှေသောင်ယံမြို့နယ်ခွဲ

၁၈၊ ၅၊ ၂၀၁၅။

၇ ဦး

လှိုင်မြို့နယ်

၂၀၊ ၅၊ ၂၀၁၅။

၉ ဦး

လပွတ္တာမြို့နယ်

၁၊ ၇၊ ၂၀၂၀။

၁၃ ဦး

ပွင့်ဖြူမြို့နယ်

၁၁၊ ၈၊ ၂၀၁၅။

၁၁ ဦး

၁၀

ဇီးကုန်းမြို့နယ်

၇၊ ၁၊ ၂၀၁၅။

၇ ဦး

၁၁

သဲကုန်းမြို့နယ်

၁၇၊ ၆၊ ၂၀၁၅။

၅ ဦး

၁၂

စဉ့်ကူးမြို့နယ်

၁၇၊ ၆၊ ၂၀၁၅။

၁၅ ဦး

၁၃

ပြည်မြို့နယ်

၁၇၊ ၆၊ ၂၀၁၅။

၇ ဦး

၁၄

ရွှေတောင်မြို့နယ်

၁၇၊ ၆၊ ၂၀၁၅။

၇ ဦး

၁၅

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

၄၊ ၇၊ ၂၀၁၈။

၁၃ ဦး

၁၆

ချမ်းမြသာစည်

၂၇၊ ၆၊ ၂၀၁၅။

၇ ဦး

၁၇

မဟာအောင်မြေမြို့နယ်

၂၇၊ ၆၊ ၂၀၁၅။

၅ ဦး

၁၈

ချမ်းအေးသာစံ

၂၇၊ ၆၊ ၂၀၁၅။

၅ ဦး

၁၉

အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်

၂၇၊ ၆၊ ၂၀၁၅။

၉ ဦး

၂၀

ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်

၂၇၊ ၆၊ ၂၀၁၅။

၅ ဦး

၂၁

ပေါင်းတည်မြို့နယ်

၅၊ ၇၊ ၂၀၁၅။

၉ ဦး

၂၂

ပြည်ခရိုင်

၇၊ ၇၊ ၂၀၁၅။

၉ ဦး

၂၃

ရေကြည်မြို့နယ်

၁၄၊ ၇၊ ၂၀၁၅။

၂၁ ဦး

၂၄

ဘားအံမြို့နယ်

၁၉၊ ၇၊ ၂၀၁၅။

၉ ဦး

၂၅

တံတားဦးမြို့နယ်

၂၊ ၇၊ ၂၀၁၇။

၁၄ ဦး

၂၆

မြင်းခြံမြို့နယ်

၆၊ ၈၊ ၂၀၁၅။

၉ ဦး

၂၇

မင်းဘူးမြို့နယ်

၃၀၊ ၉၊ ၂၀၁၅။

၅ ဦး

၂၈

ငပုတောမြို့နယ်

၂၅၊ ၈၊ ၂၀၁၅။

၁၁ ဦး