ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်း

ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်း

ပုဒ်မ (၁) ရည်ရွယ်ချက်

(က) ပါတီ၏ လုပ်ငန်းများ လည်ပတ်နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သောဘဏ္ဍာငွေများကို စနစ်တကျရှာဖွေနိုင်ရန်။
(ခ) ပါတီဘဏ္ဍာငွေများကို ပါတီလုပ်ငန်းများအလိုက် စနစ်တကျ ထိရောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရန်။
(ဂ) ငွေကြေး လက်ခံရရှိမှုနှင့် သုံးစွဲမှုများအား စာရင်းဇယားများဖြင့် စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန်။

ပုဒ်မ (၂) ဘဏ္ဍာငွေရှာဖွေခြင်း။

၁။ ဘဏ္ဍာငွေရှာဖွေနိုင်သောနေရာများ
   (က) ပါတီဝင်ကြေး၊ လစဉ်ကြေး။
   (ခ) အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ။
   (ဂ) ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီ၏ခွင့်ပြုချက်အရဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ။
   (ဃ) ပါတီကို ထောက်ခံသူများ။
   (င) ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရခွင့်ပြုချက်ရှိသောနေရာများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ။

၂။ ဘဏ္ဍာငွေရှာဖွေနိုင်သောအခွင့်အာဏာ
   (က) ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသော လူပုဂ္ဂိုလ်၊ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့များ။
   (ခ) ဘဏ္ဍာရေးကော်မတီ။

၃။ ဘဏ္ဍာငွေရှာဖွေမှုနှင့်ပတ်သက်သော တားမြစ်ချက်များ
   (က) မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ခြင်း၊ လူကုန်ကူးခြင်းအပါအဝင် ရာဇဝတ်မှုများနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းများ။
   (ခ) ဒီမိုကရေစီကို ဆန့်ကျင်သောအဖွဲ့အစည်းများ၊ အာဏာရှင်စနစ်ကို ထောက်ခံကာကွယ်ပေးနေသော အဖွဲ့ အစည်းများ။
   (ဂ) ပါတီဗဟိုစည်းရုံးရေးကော်မတီက တားမြစ်သောလုပ်ငန်းများ။

၄။ ဘဏ္ဍာငွေရှာဖွေရာတွင် လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များ
   (က) ဘဏ္ဍာငွေရှာဖွေရန် ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသော လူပုဂ္ဂိုလ်၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ ဌာနဆိုင်ရာများသည် ဘဏ္ဍာငွေရှာဖွေရန်အလို့ငှာ တင်သွင်းမည့်အဆိုပြုလွှာများကို အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး (သို့မဟုတ်) အတွင်းရေးမှူးများထံ ကြိုတင်တင်ပြ၍ အတည်ပြုချက် ရယူရမည်။ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး (သို့မဟုတ်) အတွင်းရေးမှူးများက ဗဟို ဦးဆောင်ကော်မတီသို့တင်ပြ၍ အတည်ပြုချက် ရယူရမည်။
   (ခ) အတည်ပြုပြီးသောအဆိုပြုလွှာကို ဘဏ္ဍာရေးကော်မတီသို့ မိတ္တူတစ်စောင်ပေးပို့ရမည်။
   (ဂ) ဘဏ္ဍာငွေရရှိပါက ရရှိပြီး (၇) ရက်အတွင်း အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး (သို့မဟုတ်) အတွင်းရေးမှူးများနှင့် ဘဏ္ဍာရေးကော်မတီသို့ အကြောင်းကြားရမည်။ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး (သို့မဟုတ်) အတွင်းရေးမှူးများက ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီသို့ တင်ပြရမည်။

ပုဒ်မ (၃) ဘဏ္ဍာငွေများထိန်းသိမ်းခြင်း

(က) ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီက ငွေကြေးထိန်းသိမ်းထားခွင့် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်၊ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့များသည် ဘဏ်တွင်ငွေစာရင်းစာအုပ်ဖွင့်လှစ်၍ ဘဏ္ဍာငွေများကိုသိမ်းဆည်းရမည်။
(ခ) ဘဏ္ဍာငွေရှာဖွေခွင့် အခွင့်အာဏာရရှိထားသော်လည်း ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီက ထိန်းသိမ်းထားခွင့်ပေးအပ် မထားသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်၊ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့များသည် ဘဏ္ဍာငွေရရှိလာပါက (၇) ရက်အတွင်း ဘဏ္ဍာရေးကော်မတီသို့ အပ်နှံရမည်။
(ဂ) ထူးခြားသောအခြေအနေများအရ အခြားနည်းလမ်းများနှင့် သိမ်းဆည်းရန်လိုအပ်ပါက ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုချက်အရသာဆောင်ရွက်ရမည်။
(ဃ) တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသူသည် ကျပ်ငွေ ၁၅ သိန်းထက်မပိုသော ငွေကိုသာ လက်ဝယ်ထိန်းသိမ်းထားရမည်။
(င) ၎င်းပမာဏထက်ပိုသောငွေကို ငွေသားအဖြစ် လက်ဝယ်ထိန်းသိမ်းထားရန် လိုအပ်ပါက အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး (သို့မဟုတ်) အတွင်းရေးမှူးများ၏ ခွင့်ပြုချက်ကို ရယူရမည်။
(စ) ပါတီ၏ဘဏ္ဍာငွေများ ဆုံးရှုံးခြင်း၊ လေလွင့်ခြင်းမဖြစ်စေရန် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသူကိုယ်တိုင် တာဝန်ခံဆောင်ရွက်ရမည်။ ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်တရပ်ရပ်မရှိလျှင် အခြားမည်သူ့ကိုမျှ လွှဲအပ်ခြင်း မပြုရ။

ပုဒ်မ (၄) ကြိုတင်ငွေထုတ်ပေးခြင်း

(က) ဘတ်ဂျက်လျာထားသတ်မှတ်ချက်အရ လစဉ်ပုံမှန်ကုန်ကျစရိတ်များနှင့် လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖေါ်ရေးအတွက် ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ခွင့်ပြုထားသည့်ပမာဏကိုသာ ကြိုတင်ထုတ်ပေးခွင့်ရှိသည်။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်ကိစ္စရပ်များတွင် ကြိုတင်ငွေထုတ်ပေးနိုင်သည်။
• ရုံးငှားခများ ကြိုတင်ထုတ်ပေးခြင်း
• ရုံးလုပ်ငန်းစရိတ်များ ကြိုတင်ထုတ်ပေးခြင်း
• စားစရိတ်များ ကြိုတင်ထုတ်ပေးခြင်း
• ဧည့်ခံစရိတ်များ ကြိုတင်ထုတ်ပေးခြင်း
• လုံခြုံရေးစရိတ်များ ကြိုတင်ထုတ်ပေးခြင်း
• အခမ်းအနားကျင်းပစရိတ်များ ကြိုတင်ထုတ်ပေးခြင်း
• မိတ္တူကူးစရိတ်များ ကြိုတင်ထုတ်ပေးခြင်း
• အစည်းအဝေးစရိတ်များ ကြိုတင်ထုတ်ပေးခြင်း
• အဆောက်အဦးပြင်ဆင်စရိတ်များ ကြိုတင်ထုတ်ပေးခြင်း
• ပရိဘောဂပစ္စည်းများဝယ်ယူရန် ကြိုတင်ထုတ်ပေးခြင်း
• ဆက်သွယ်ရေး (ဖုန်း၊ အီးမေး၊ အင်တာနက်၊ စာပို့) စရိတ်များကြိုတင်ထုတ်ပေးခြင်း
• ကွန်ပြူတာ၊ မော်တော်ယာဉ်၊ ရေဒီယို၊ ကင်မရာ စသည့်လိုအပ်သောပစ္စည်းများဝယ်ယူရန် ကြိုတင်ထုတ်ပေးခြင်း
• ဒေသတွင်းခရီးသွားလာရေးစရိတ်များ ကြိုတင်ထုတ်ပေးခြင်း
• နိုင်ငံခြားခရီးသွားလာရေးစရိတ်များ ကြိုတင်ထုတ်ပေးခြင်း
• ခရီးသွားလာရေးအထောက်အထား (Travel Document) များရရှိရေးအတွက် ကြိုတင်ထုတ်ပေးခြင်း
• သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်များ ကြိုတင်ထုတ်ပေးခြင်း
• အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ သင်တန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ကြိုတင်ထုတ်ပေးခြင်း
• ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ကြိုတင်ထုတ်ပေးငွေများ
(ခ) ကြိုတင်ထုတ်ပေးရန် ငွေများကို ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိ (Chief Finance Officer) ၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့် ဘဏ္ဍာထိန်း (Treasurer) က ထုတ်ပေးရမည်။
(ဂ) ပုဒ်မ (၄) (က) အရ သတ်မှတ်ထားချက်များမှအပ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး၊ အတွင်းရေးမှူးတစ်ဦးဦးတို့အနေဖြင့် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ အရေးပေါ်ငွေထုတ်ရန် လိုအပ်ပါက အထက်ပါတစ်ဦးဦးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဘဏ္ဍာထိန်းထံမှ ကျပ်ငွေ ၅ သိန်းအထိ ထုတ်ယူနိုင်သည်။ ယင်းသို့ ထုတ်ယူခြင်းကို ဘဏ္ဍာထိန်းက ဘဏ္ဍာရေးကော်မတီသို့ (၇) ရက် အတွင်း အကြောင်းကြားရမည်။
(ဃ) ပုဒ်မ (၄) (က) အရ သတ်မှတ်ထားချက်များမှအပ ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီဝင်တဦးအနေဖြင့် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ အရေးပေါ်ငွေထုတ်ရန် လိုအပ်ပါက ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး၊ အတွင်းရေးမှူးတို့အနက် တစ်ဦးဦးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဘဏ္ဍာထိန်းထံမှ ကျပ်ငွေ ၃ သိန်းအထိ ထုတ်ယူနိုင်သည်။ ယင်းသို့ ထုတ်ယူခြင်းကို ဘဏ္ဍာထိန်းက ဘဏ္ဍာရေးကော်မတီသို့ (၇) ရက်အတွင်း အကြောင်းကြားရမည်။

ပုဒ်မ (၅) ကုန်ကျစရိတ်များ ပြန်လည်တောင်းခံခြင်း။

(က) ဘတ်ဂျက်လျာထားသတ်မှတ်ချက်အရ လစဉ်ပုံမှန်ကုန်ကျစရိတ်များနှင့် လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ခွင့်ပြုထားသည့်အတိုင်း သုံးစွဲထားပြီးဖြစ်သော ကုန်ကျစရိတ်များကို သုံးစွဲထားသူက ပြန်လည်တောင်းခံ ထုတ်ယူနိုင်သည်။ ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိ၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့် ဘဏ္ဍာထိန်းက ထုတ်ပေးရမည်။
(ခ) အထက်ပါ ပုဒ်မ (၄) (က) အရ သတ်မှတ်ထားချက်များမှအပ သုံးစွဲထားပြီးဖြစ်သော ကုန်ကျစရိတ်များကို ပြန်လည်တောင်းခံလိုပါက သုံးစွဲထားသူက ဘဏ္ဍာရေးကော်မတီသို့ တင်ပြတောင်းခံရမည်။ အဆိုပါ တောင်းခံလာမှုအပေါ် ဘဏ္ဍာရေးကော်မတီကစီစစ်၍ အကြံပြုချက်နှင့်အတူ ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီထံ တင်ပြရမည်။
(ဂ) အထက်ပါ ပုဒ်မ (၅) (ခ) အရ ထုတ်ပေးရန် ဆုံးဖြတ်ပါက ဘဏ္ဍာရေးကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဘဏ္ဍာထိန်းက ထုတ်ပေးရမည်။

ပုဒ်မ(၆) ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် လှူဒါန်းခြင်း။

(က) အခြားအဖွဲ့အစည်းများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များအား ထောက်ပံ့ငွေများပေးခြင်း၊ လှူဒါန်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကျပ်ငွေ ၅ သောင်းထက်မပိုသောပမာဏကို ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိနှင့် ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီဝင်တစ်ဦး၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
(ခ) အကယ်၍ ကျပ်ငွေ ၅ သောင်းမှ ၂ သိန်းအထိ လိုအပ်ပါက အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး၊ အတွင်းရေးမှူးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိတို့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်။ ယင်းသို့ဆောင်ရွက်ခြင်းကို ဘဏ္ဍာထိန်းက ဘဏ္ဍာရေးကော်မတီသို့ အကြောင်းကြားရမည်။
(ဂ) အကယ်၍ ကျပ်ငွေ ၂ သိန်းအထက်လှူဒါန်းရန် လိုအပ်ပါက ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီ၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်။

ပုဒ်မ (၇) ငွေချေးယူခြင်းနှင့်ငွေထုတ်ချေးခြင်း။

(က) ငွေချေးယူရန်လိုအပ်ပါက တကြိမ်လျှင် ကျပ်ငွေ ၁၀ သိန်း ထက်မပိုသောပမာဏကို ဘဏ္ဍာရေးကော်မတီ (သို့မဟုတ်) တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသူကသာ ချေးယူနိုင်သည်။ ငွေချေးယူပြီးကြောင်းကို ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိထံ (၂) ရက်အတွင်း အကြောင်းကြား၍ ဘဏ္ဍာထိန်းထံသို့အပ်နှံရမည်။
(ခ) တကြိမ်လျှင်ကျပ်ငွေ ၁၀သိန်း ထက်ပိုသောငွေကို ချေးယူရန်လိုအပ်ပါက ဘဏ္ဍာရေးကော်မတီနှင့် ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီနှစ်ဦး၏ သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်အရ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသူများကသာ ချေးယူနိုင်သည်။ ငွေချေးယူပြီးကြောင်း ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိထံ (၂) ရက်အတွင်း အကြောင်းကြား၍ ဘဏ္ဍာထိန်းထံသို့ အပ်နှံရမည်။
(ဂ) ပါတီဘဏ္ဍာငွေမှ ပြင်ပသို့ ငွေထုတ်ချေးရန်လိုအပ်ပါက တစ်ကြိမ်လျှင် ကျပ်ငွေ ၃ သိန်း ထက် မပိုသောပမာဏ ကို ဘဏ္ဍာထိန်း (သို့မဟုတ်) တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသူကသာ ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ထုတ်ချေးနိုင်သည်။ ငွေထုတ်ချေးပြီးကြောင်းကို အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး (သို့မဟုတ်) အတွင်းရေးမှူးများနှင့် ဘဏ္ဍာရေးကော်မတီထံသို့ (၂) ရက်အတွင်း အကြောင်းကြားရမည်။
(ဃ) ပါတီဘဏ္ဍာငွေမှ ပြင်ပသို့ ကျပ်ငွေ ၃ သိန်းထက်ပိုသောပမာဏကို ငွေထုတ်ချေးရန် လိုအပ်ပါက အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး (သို့မဟုတ်) အတွင်းရေးမှူးများ၊ ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိနှင့် ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီဝင် တစ်ဦးတို့၏ သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်အရ ဘဏ္ဍာထိန်း သို့မဟုတ် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသူကသာ ထုတ်ချေးနိုင်သည်။ ငွေထုတ်ချေးပြီးကြောင်းကို အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး (သို့မဟုတ်) အတွင်းရေးမှူးများနှင့် ဘဏ္ဍာရေးကော်မတီထံ သို့ (၂) ရက်အတွင်း အကြောင်းကြားရမည်။
(င) တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသူမှအပ မည်သူမျှ ပါတီကိုယ်စား ငွေချေးယူပိုင်ခွင့်၊ ပါတီဘဏ္ဍာငွေကို ထုတ်ချေးပိုင်ခွင့် မရှိစေရ။
(စ) ချေးယူထားသောငွေ ပြန်လည်ပေးဆပ်ပြီးကြောင်းနှင့် ထုတ်ချေးထားသောငွေများ ပြန်လည်ရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းကို အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး (သို့မဟုတ်) အတွင်းရေးမှူးများ၊ ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ကော်မတီထံသို့ (၂) ရက်အတွင်း အထောက်အထားတိကျစွာဖြင့် အကြောင်းကြားရမည်။

ပုဒ်မ (၈) ငွေသုံးစွဲမှု စာရင်းရှင်းလင်းခြင်း။

(က) ပုဒ်မ (၄) အရ ကြိုတင်ထုတ်ငွေများနှင့်ပတ်သက်၍ အသုံးစရိတ်နှင့် လက်ကျန်ရှင်းတမ်းကို သုံးစွဲသူက သုံးစွဲပြီး နောက် (၁၄) ရက်အတွင်း ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိထံသို့ တင်ပြရမည်။
(ခ) ပုဒ်မ (၅) အရ ပြန်လည်တောင်းခံထုတ်ယူငွေများနှင့်ပတ်သက်၍ အသုံးစားရိတ်ရှင်းတမ်းကို သုံးစွဲသူက ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိထံသို့ တင်ပြရမည်။
(ဂ) ပုဒ်မ (၆) အရ ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် လှူဒါန်းခြင်း၊ ပုဒ်မ (၇) အရ ချေးငွေပြန်ဆပ်ခြင်းနှင့် ငွေထုတ်ချေးခြင်း စာရင်းကို ဘဏ္ဍာထိန်းက ဘဏ္ဍာရေးကော်မတီသို့ လစဉ် တင်ပြရမည်။
(ဃ) ကျပ်ငွေ ၃၀ဝ၀နှင့် ၃၀ဝ၀ အထက် အသုံးစရိတ်များနှင့်ပတ်သက်၍ အသုံးစရိတ်ပြေစာကို တင်ပြရမည်။
(င) အကယ်၍ အသုံးစရိတ်ပြေစာ မရရှိပါက ခိုင်လုံသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ရှင်းလင်းတင်ပြ၍ သုံးစွဲသူက လက်မှတ်ရေးထိုးတင်ပြရမည်။

ပုဒ်မ (၉) ကြိုတင်ငွေအသစ်ထုတ်ပေးခြင်းကိုတားမြစ်ခြင်း။

ပုဒ်မ (၈) ပါ အချက်များနှင့်အညီ ခိုင်လုံသည့် ငွေစာရင်းရှင်းတမ်း တင်ပြခြင်းမရှိသော မည်သည့် တာဝန်ခံ၊ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့များ၊ ကော်မတီများအား မည်သည့်အကြောင်းနှင့်မျှ ကြိုတင်ငွေထပ်မံ ထုတ်ပေးခြင်း မပြုလုပ်ရ။

ပုဒ်မ (၁၀) ဗဟိုစည်းရုံးရေးကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်။

(က) ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီက တင်ပြလာသော နှစ်ပတ်လည်ရသုံးခန့်မှန်းခြေလျာထားချက်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးအစီအရင်ခံစာအား ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အတည်ပြုခြင်းများကို ပြုလုပ်ရမည်။
(ခ) စာရင်းစစ်အဖွဲ့ခန့်အပ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ရုပ်သိမ်းခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။

ပုဒ်မ (၁၁) ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်။

(က) နှစ်ပတ်လည်ရသုံးခန့်မှန်းခြေ လျာထားစာရင်းအား ရေးဆွဲ၍ ဗဟိုစည်းရုံးရေးကော်မတီအစည်းအဝေး၌ တင်ပြအတည်ပြုချက် ရယူရမည်။
(ခ) ဗဟိုစည်းရုံးရေးကော်မတီအစည်းအဝေးမခေါ်နိုင်ပါက ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ရေးဆွဲအတည်ပြုနိုင်သည်။ သို့သော် ၎င်းအတည်ပြုချက်ကို အနီးဆုံးဗဟိုစည်းရုံးရေးကော်မတီအစည်းအဝေးသို့ တင်ပြအတည်ပြုချက်ရယူရမည်။
(ဂ) အတည်ပြုပြီးသော လျာထားချက်အား ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဘဏ္ဍာရေးကော်မတီက တာဝန်ခံသုံးစွဲစေရမည်။
(ဃ) ဘဏ္ဍာရေးကော်မတီက တင်ပြသော ဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံစာအား ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အတည်ပြုခြင်းများကို ပြုလုပ်ရမည်။

ပုဒ်မ (၁၂) ဘဏ္ဍာရေးကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်။

(က) ဘဏ္ဍာရေးကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် ရုံးအဖွဲ့နှင့် စာရင်းကိုင်ကို ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် တာဝန်ပေးအပ်ရမည်။
(ခ) ပါတီတွင်းသာ အသုံးပြုရမည့် စာရင်းဇယားပုံစံများကို ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ရေးဆွဲချမှတ်ပေးရမည်။
(ဂ) နှစ်ပတ်လည်ဘတ်ဂျက်လျာထားချက်နှင့် ကိုက်ညီစေရန် ငွေကြေးစီးဆင်းမှုနှင့် သုံးစွဲမှုများကို တာဝန်ခံကြပ်မတ် ထိန်းကွပ်ပေးရမည်။
(ဃ) ငွေကြေးသုံးစွဲသူများထံသို့ လစဉ်အသုံးစာရင်းရှင်းတမ်းများကို သတ်မှတ်ရက်အတွင်း အချိန်မီရောက်ရှိစေရန် အကြောင်းကြားရမည်။
(င) ခြောက်လပတ်နှင့် နှစ်ချုပ်စာရင်းရှင်းတမ်းများနှင့် ဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံစာများကို ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီသို့ ပုံမှန်တင်ပြရမည်။

ပုဒ်မ (၁၃) စာရင်းကိုင်၏တာဝန်များ။

(က) ပါတီ၏ စာရင်းဇယားပုံစံများနှင့်အညီ ငွေကြေးလက်ခံရရှိမှု၊ ထုတ်ယူမှု၊ အသုံးစားရိတ်ရှင်းတမ်းများအား ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်များအလိုက် ရေးသွင်းခြင်းနှင့် လချုပ်စာရင်း၊ သုံးလချုပ်စာရင်းနှင့် နှစ်ချုပ်စာရင်းများ ပြုစုရေးဆွဲခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
(ခ) စာရင်းကွာဟချက်များ၊ စာရင်းရှင်းတမ်းပါ အချက်အလက်များနှင့် အထောက်အထားပြေစာများရှိ အချက်အလက်များ ကွဲလွဲနေမှုများနှင့် ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်အလိုက် ဘတ်ဂျက်သတ်မှတ်ချက်များထက် သုံးစွဲမှုပမာဏ ကျော်လွန်နေမှုများကိုတွေ့ရှိပါက ဘဏ္ဍာရေးကော်မတီသို့ ချက်ချင်းအကြောင်းကြားရမည်။

ပုဒ်မ (၁၄) ပါတီလုပ်ငန်းအဖွဲ့များ။

(က) ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီက ချမှတ်ထားသော ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။
(ခ) နှစ်ချုပ်စာရင်းရှင်းတမ်းနှင့် နှစ်ပတ်လည်ဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံစာတို့ကို ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီသို့ အစီရင်ခံပေးပို့ ရမည်။

ပုဒ်မ (၁၅) စာရင်းစစ်အဖွဲ့။

စာရင်းစစ်အဖွဲ့သည် ဗဟိုစည်းရုံးရေးကော်မတီ၏ တာဝန်ပေးချက်အရ ပါတီ၏ ငွေစာရင်းများကို စစ်ဆေးရမည်။

ပုဒ်မ (၁၆) ညီလာခံတွင် တင်ပြအတည်ပြုချက်ရယူခြင်း။

ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီသည် ဘဏ္ဍာရေးကော်မတီက ရေးဆွဲပြုစုသော ပါတီ၏ ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းများအပါအဝင် ဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံစာကို စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ အတည်ပြု၍ ပါတီညီလာခံသို့ တင်ပြအတည်ပြုချက် ရယူရမည်။

ပုဒ်မ (၁၇) ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းပြင်ဆင်ခြင်း

ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီဝင် (၇ဝ) ရာခိုင်နှုန်းသဘောထားဖြင့် ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းများ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရမည်။ အနီးဆုံး ဗဟိုစည်းရုံးရေးကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြုချက်ရယူရမည်။