ဒေသစည်းရုံးရေးကော်မတီများဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း

အခန်း (၁)
အမည်နှင့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ

အပိုဒ် (၁)

ပါတီ၏ ဒေသစည်းရုံးရေးကော်မတီများဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းဟု သတ်မှတ်သည်။

အပိုဒ် (၂)

ပါတီ ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းဥပဒေ၏ နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ရေးဆွဲပြဌာန်းထားခြင်းဖြစ်သည်။

အပိုဒ် (၃)

(က) ပါတီ ဆိုသည်မှာ လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကို ဆိုလိုသည်။
(ခ) ဒေသကော်မတီများဆိုသည်မှာ ပါတီ၏ ပြည်နယ်စည်းရုံးရေးကော်မတီများ၊ တိုင်းဒေသကြီးစည်းရုံးရေး ကော်မတီများ၊ ခရိုင်စည်းရုံးရေးကော်မတီများ၊ မြို့နယ်စည်းရုံးရေးကော်မတီများ ကိုဆိုလိုသည်။
(ခ) ပြည်နယ်စည်းရုံးရေးကော်မတီ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးအရ သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားသည့် သက် ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်နယ်နိမိတ်အတွင်း ပါတီ၏ နိုင်ငံရေး စည်းရုံးရေး လုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သည့် ကော်မတီကို ဆိုလိုသည်။
(ဂ) တိုင်းဒေသကြီးစည်းရုံးရေးကော်မတီ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးအရ သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားသည့် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီးနယ်နိမိတ်အတွင်း ပါတီ၏ နိုင်ငံရေး စည်းရုံးရေး လုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူဆောင် ရွက်သည့် ကော်မတီကို ဆိုလိုသည်။
(ဃ) ခရိုင်စည်းရုံးရေးကော်မတီ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးအရ သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားသည့် ခရိုင်နယ် နိမိတ်အတွင်း ပါတီ၏ နိုင်ငံရေး စည်းရုံးရေး လုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သည့် ကော်မတီကို ဆိုလို သည်။
(ခ) မြို့နယ်စည်းရုံးရေးကော်မတီ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးအရ သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားသည့် သက်ဆိုင် ရာ မြို့နယ် နယ်နိမိတ်အတွင်း ပါတီ၏ နိုင်ငံရေး စည်းရုံးရေး လုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သည့် ကော်မတီကို ဆိုလိုသည်။

အခန်း (၂)
ကော်မတီအဆင့်အဆင့်

အပိုဒ်(၄)

(က) ပြည်နယ်စည်းရုံးရေးကော်မတီများ / တိုင်းဒေသကြီးစည်းရုံးရေးကော်မတီများ
(ခ) ခရိုင်စည်းရုံးရေးကော်မတီများ
(ဂ) မြို့နယ်စည်းရုံးရေးကော်မတီများ

အခန်း (၃)
ဒေသကော်မတီများဖွဲ့စည်းခြင်း

အပိုဒ်(၅)
ပြည်နယ်စည်းရုံးရေးကော်မတီ / တိုင်းဒေသကြီးစည်းရုံးရေးကော်မတီ

(က) သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ် (သို့မဟုတ်) တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း၌ ခရိုင်စည်းရုံးရေးကော်မတီများ အနည်းဆုံး (၂) ခု ဖွဲ့စည်းထားရှိနိုင်ပါက အဆိုပါ ခရိုင်စည်းရုံးရေးကော်မတီများအပေါ်အခြေခံ၍ ပြည်နယ်စည်းရုံးရေး ကော်မတီ (သို့မဟုတ်) တိုင်းဒေသကြီးစည်းရုံးရေးကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းရမည်။

(ခ) ပြည်နယ်စည်းရုံးရေးကော်မတီ (သို့မဟုတ်) တိုင်းဒေသကြီးစည်းရုံးရေးကော်မတီကို ခရိုင်စည်းရုံးရေး ကော် မတီများ၏ ဥက္ကဌများ၊ အတွင်းရေးမှူးများ အပါအဝင် ခရိုင်တစ်ခုမှ ကိုယ်စားလှယ် (၃)ဦးစီဖြင့် ဖွဲ့စည်း ရမည်။

(ဂ) ပြည်နယ်စည်းရုံးရေးကော်မတီ (သို့မဟုတ်) တိုင်းဒေသကြီးစည်းရုံးရေးကော်မတီဝင်များအား အောက်ပါ အတိုင်း တာဝန်ခွဲဝေရန် ကော်မတီဝင်များ၏ အများစုဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရမည်။
• ဥက္ကဌ
• အတွင်းရေးမှူး
• ဘဏ္ဍာရေးမှူး
• ကော်မတီဝင်များ

(ဃ) ပြည်နယ်စည်းရုံးရေးကော်မတီ (သို့မဟုတ်) တိုင်းဒေသကြီးစည်းရုံးရေးကော်မတီများသည် ပါတီဗဟို ဦးဆောင်ကော်မတီအား တာဝန်ခံရမည်။

(င) ပြည်နယ်စည်းရုံးရေးကော်မတီ (သို့မဟုတ်) တိုင်းဒေသကြီးစည်းရုံးရေးကော်မတီ ပုံမှန်အစည်းအဝေး များအား သုံးလတစ်ကြိမ်ကျင်းပရမည်။ လိုအပ်ပါက အရေးပေါ်အစည်းအဝေးများအား ခေါ်ယူနိုင်သည်။ အစည်း အဝေးကို ဥက္ကဌ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အတွင်းရေးမှူးက ခေါ်ယူရမည်။ ကော်မတီဝင်ဦးရေ၏ သုံးပုံနှစ်ပုံတက်ရောက် ပါက အစည်းအဝေးအထမြောက်သည်။

အပိုဒ်(၆)
ခရိုင်စည်းရုံးရေးကော်မတီ

(က) သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်အတွင်း၌ မြို့နယ်စည်းရုံးရေးကော်မတီများ အနည်းဆုံး(၃) ခု ဖွဲ့စည်းထားရှိနိုင်ပါက အဆိုပါ မြို့နယ်စည်းရုံးရေးကော်မတီများအပေါ်အခြေခံ၍ ခရိုင်စည်းရုံးရေးကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းရမည်။

(ခ) ခရိုင်စည်းရုံးရေးကော်မတီကို မြို့နယ်စည်းရုံးရေးကော်မတီများ၏ ဥက္ကဌများ၊ အတွင်းရေးမှူးများ အပါအဝင် မြို့နယ်တစ်ခုမှ ကိုယ်စားလှယ် (၃)ဦးစီဖြင့် ဖွဲ့စည်းရမည်။

(ဂ) ခရိုင်စည်းရုံးရေးကော်မတီဝင်များအား အောက်ပါအတိုင်း တာဝန်ခွဲဝေရန် ကော်မတီဝင်များ၏ အများစု ဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရမည်။
• ဥက္ကဌ
• အတွင်းရေးမှူး
• ဘဏ္ဍာရေးမှူး
• ကော်မတီဝင်များ

(ဃ) ခရိုင်စည်းရုံးရေးကော်မတီများသည် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်စည်းရုံးရေးကော်မတီ (သို့မဟုတ်) တိုင်းဒေသ ကြီးစည်းရုံးရေးကော်မတီအား တာဝန်ခံရမည်။ အကယ်၍ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်စည်းရုံးရေးကော်မတီ (သို့မဟုတ်) တိုင်းဒေသကြီးစည်းရုံးရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်းထားရှိခြင်း မရှိသေးပါက ပါတီဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီ အား တာဝန်ခံရမည်။

(င) ခရိုင်စည်းရုံးရေးကော်မတီ ပုံမှန်အစည်းအဝေးများအား သုံးလတစ်ကြိမ်ကျင်းပရမည်။ လိုအပ်ပါက အရေး ပေါ်အစည်းအဝေးများအား ခေါ်ယူနိုင်သည်။ အစည်းအဝေးကို ဥက္ကဌ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အတွင်းရေးမှူးက ခေါ်ယူရ မည်။ ကော်မတီဝင်ဦးရေ၏ သုံးပုံနှစ်ပုံတက်ရောက်ပါက အစည်းအဝေးအထမြောက်သည်။

အပိုဒ်(၇)
မြို့နယ်စည်းရုံးရေးကော်မတီ

(က) သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်များ၌ မြို့နယ်စည်းရုံးရေးကော်မတီများကို ဖွဲ့စည်းရမည်။

(ခ) မြို့နယ်စည်းရုံးရေးကော်မတီကို အဖွဲ့ဝင် (၅) ဦးမှ (၁၁)ဦးအထိဖြင့် ဖွဲ့စည်းရမည်။

(ဂ) မြို့နယ်စည်းရုံးရေးကော်မတီဝင်များအား အောက်ပါအတိုင်း တာဝန်ခွဲဝေရန် ကော်မတီဝင်များ၏ အများစု ဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရမည်။
• ဥက္ကဌ
• အတွင်းရေးမှူး
• ဘဏ္ဍာရေးမှူး
• ကော်မတီဝင်များ

(ဃ) မြို့နယ်စည်းရုံးရေးကော်မတီများသည် သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်စည်းရုံးရေးကော်မတီအား တာဝန်ခံရမည်။ အကယ်၍ သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်စည်းရုံးရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်းထားရှိခြင်း မရှိသေးပါက သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်စည်း ရုံးရေးကော်မတီ/ တိုင်းဒေသကြီးစည်းရုံးရေးကော်မတီအားလည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်စည်းရုံးရေး ကော်မတီ/ တိုင်းဒေသကြီးစည်းရုံးရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်းထားရှိခြင်း မရှိသေးပါက ပါတီဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီ အားလည်းကောင်း တာဝန်ခံရမည်။

(င) မြို့နယ်စည်းရုံးရေးကော်မတီ ပုံမှန်အစည်းအဝေးများအား တစ်လတစ်ကြိမ်ကျင်းပရမည်။ လိုအပ်ပါက အရေးပေါ်အစည်းအဝေးများအား ခေါ်ယူနိုင်သည်။ အစည်းအဝေးကို ဥက္ကဌ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အတွင်းရေးမှူးက ခေါ်ယူရမည်။ ကော်မတီဝင်ဦးရေ၏ သုံးပုံနှစ်ပုံတက်ရောက်ပါက အစည်းအဝေးအထမြောက်သည်။