ပါတီတံဆိပ်

ဆက်သွယ်ရန်

အမှတ်(၁၂၄)၊ စတုတ္ထထပ်၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့် ၅၇ လမ်းထောင့်၊ ပုဇွန်တောင် မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
အီးမေးလ် – [email protected]
Facebook – Democratic Party for a New Society

June 2021
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္း

ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္း

ပုဒ္မ (၁) ရည္႐ြယ္ခ်က္

(က) ပါတီ၏ လုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာဘ႑ာေငြမ်ားကို စနစ္တက်ရွာေဖြႏိုင္ရန္။
(ခ) ပါတီဘ႑ာေငြမ်ားကို ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားအလိုက္ စနစ္တက် ထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္။
(ဂ) ေငြေၾကး လက္ခံရရွိမႈႏွင့္ သံုးစြဲမႈမ်ားအား စာရင္းဇယားမ်ားျဖင့္ စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္။

ပုဒ္မ (၂) ဘ႑ာေငြရွာေဖြျခင္း။

၁။ ဘ႑ာေငြရွာေဖြႏိုင္ေသာေနရာမ်ား
(က) ပါတီ၀င္ေၾကး၊ လစဥ္ေၾကး။
(ခ) အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား။
(ဂ) ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၏ခြင့္ျပဳခ်က္အရေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား။
(ဃ) ပါတီကို ေထာက္ခံသူမ်ား။
(င) ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရခြင့္ျပဳခ်က္ရွိေသာေနရာမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား။

၂။ ဘ႑ာေငြရွာေဖြႏိုင္ေသာအခြင့္အာဏာ
(က) ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထားေသာ လူပုဂၢိဳလ္၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား။
(ခ) ဘ႑ာေရးေကာ္မတီ။

၃။ ဘ႑ာေငြရွာေဖြမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တားျမစ္ခ်က္မ်ား
(က) မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ လူကုန္ကူးျခင္းအပါအ၀င္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေသာ လုပ္ငန္း မ်ား။
(ခ) ဒီမိုကေရစီကို ဆန္႕က်င္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အာဏာရွင္စနစ္ကို ေထာက္ခံကာကြယ္ေပးေနေသာ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား။
(ဂ) ပါတီဗဟိုစည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီက တားျမစ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား။

၄။ ဘ႑ာေငြရွာေဖြရာတြင္ လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ား
(က) ဘ႑ာေငြရွာေဖြရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထားေသာ လူပုဂၢိဳလ္၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားသည္ ဘ႑ာေငြရွာေဖြ ရန္အလို႔ငွာ တင္သြင္းမည့္အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (သို႔မဟုတ္) အတြင္းေရးမွဴးမ်ားထံ ႀကိဳ တင္တင္ျပ၍ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္။ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (သို႔မဟုတ္) အတြင္းေရးမွဴးမ်ားက ဗဟို ဦးေဆာင္ေကာ္မတီသို႔တင္ျပ၍ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္။
(ခ) အတည္ျပဳၿပီးေသာအဆိုျပဳလႊာကို ဘ႑ာေရးေကာ္မတီသို႔ မိတၱဴတစ္ေစာင္ေပးပို႔ရမည္။
(ဂ) ဘ႑ာေငြရရွိပါက ရရွိၿပီး (၇) ရက္အတြင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (သို႔မဟုတ္) အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးေကာ္မတီသို႔ အေၾကာင္းၾကားရမည္။ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (သို႔မဟုတ္) အတြင္းေရးမွဴးမ်ားက ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီသို႔ တင္ျပရမည္။

ပုဒ္မ (၃) ဘ႑ာေငြမ်ားထိန္းသိမ္းျခင္း

(က) ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီက ေငြေၾကးထိန္းသိမ္းထားခြင့့္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္္းခံရသည့္ လူပုဂၢိဳလ္၊ ဌာနဆိုင္ရာ မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ ဘဏ္တြင္ေငြစာရင္းစာအုပ္ဖြင့္လွစ္၍ ဘ႑ာေငြမ်ားကိုသိမ္းဆည္းရမည္။
(ခ) ဘ႑ာေငြရွာေဖြခြင့့္ အခြင့္အာဏာရရွိထားေသာ္လည္း ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီက ထိန္းသိမ္းထားခြင့္ေပးအပ္ မထားသည့္ လူပုဂၢိဳလ္၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ ဘ႑ာေငြရရွိလာပါက (၇) ရက္အတြင္း ဘ႑ာေရးေကာ္မတီသို႔ အပ္ႏွံရမည္။
(ဂ) ထူးျခားေသာအေျခအေနမ်ားအရ အျခားနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ သိမ္းဆည္းရန္လိုအပ္ပါက ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရသာေဆာင္႐ြက္ရမည္။
(ဃ) တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူသည္ က်ပ္ေငြြ ၁၅ သိန္းထက္မပိုေသာေငြကိုသာ လက္၀ယ္ထိန္းသိမ္းထားရမည္။
(င) ၎ပမာဏထက္ပိုေသာေငြကို ေငြသားအျဖစ္ လက္ဝယ္ထိန္းသိမ္းထားရန္လိုအပ္ပါက အေထြေထြအတြင္းေရး မွဴး (သို႔မဟုတ္) အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူရမည္။
(စ) ပါတီ၏ဘ႑ာေငြမ်ား ဆုံး႐ႈံးျခင္း၊ ေလလြင့္ျခင္းမျဖစ္ေစရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူကိုယ္တိုင္ တာ၀န္ခံ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တရပ္ရပ္မရွိလွ်င္ အျခားမည္သူ႔ကိုမွ် လႊဲအပ္ျခင္း မျပဳရ။

ပုဒ္မ (၄) ႀကိဳတင္ေငြထုတ္ေပးျခင္း

(က) ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားသတ္မွတ္ခ်က္အရ လစဥ္ပံုမွန္ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖၚေရးအ တြက္ ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ပမာဏကိုသာ ႀကိဳတင္ထုတ္ေပးခြင့္ရွိသည္။
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ႀကိဳတင္ေငြထုတ္ေပးႏိုင္သည္။
• ႐ုံးငွားခမ်ား ႀကိဳတင္ထုတ္ေပးျခင္း
• ႐ုံးလုပ္ငန္းစရိတ္မ်ား ႀကိဳတင္ထုတ္ေပးျခင္း
• စားစရိတ္မ်ား ႀကိဳတင္ထုတ္ေပးျခင္း
• ဧည့္ခံစရိတ္မ်ား ႀကိဳတင္ထုတ္ေပးျခင္း
• လုံၿခဳံေရးစရိတ္မ်ား ႀကိဳတင္ထုတ္ေပးျခင္း
• အခမ္းအနားက်င္းပစရိတ္မ်ား ႀကိဳတင္ထုတ္ေပးျခင္း
• မိတၱဴကူးစရိတ္မ်ား ႀကိဳတင္ထုတ္ေပးျခင္း
• အစည္းအေ၀းစရိတ္မ်ား ႀကိဳတင္ထုတ္ေပးျခင္း
• အေဆာက္အဦးျပင္ဆင္စရိတ္မ်ား ႀကိဳတင္ထုတ္ေပးျခင္း
• ပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူရန္ ႀကိဳတင္ထုတ္ေပးျခင္း
• ဆက္သြယ္ေရး (ဖုန္း၊ အီးေမး၊ အင္တာနက္၊ စာပို႔) စရိတ္မ်ားႀကိဳတင္ထုတ္ေပးျခင္း
• ကြန္ျပဴတာ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ေရဒီယို၊ ကင္မရာ စသည့္လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူရန္ ႀကိဳတင္ထုတ္ ေပးျခင္း
• ေဒသတြင္းခရီးသြားလာေရးစရိတ္မ်ား ႀကိဳတင္ထုတ္ေပးျခင္း
• ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားလာေရးစရိတ္မ်ား ႀကိဳတင္ထုတ္ေပးျခင္း
• ခရီးသြားလာေရးအေထာက္အထား (Travel Document) မ်ားရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ထုတ္ေပးျခင္း
• သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစရိတ္မ်ား ႀကိဳတင္ထုတ္ေပးျခင္း
• အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႀကိဳတင္ထုတ္ေပးျခင္း
• ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ႀကိဳတင္ထုတ္ေပးေငြမ်ား
(ခ) ႀကိဳတင္ထုတ္ေပးရန္ ေငြမ်ားကို ဘ႑ာေရးအရာရွိ (Chief Finance Officer) ၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ဘ႑ာထိန္း (Treasurer) က ထုတ္ေပးရမည္။
(ဂ) ပုဒ္မ (၄) (က) အရ သတ္မွတ္ထားခ်က္မ်ားမွအပ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ အတြင္း ေရးမွဴးတစ္္ဦးဦးတို႕အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္အရ အေရးေပၚေငြထုတ္ရန္လိုအပ္ပါက အထက္ပါ တစ္ဦးဦးႏွင့္ ဘ႑ာေရးအရာရွိ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဘ႑ာထိန္းထံမွ က်ပ္ေငြ ၅ သိန္းအထိ ထုတ္ ယူႏိုင္သည္။ ယင္းသို႔ ထုတ္ယူျခင္းကို ဘ႑ာထိန္းက ဘ႑ာေရးေကာ္မတီသို႔ (၇) ရက္ အတြင္း အေၾကာင္း ၾကားရမည္။
(ဃ) ပုဒ္မ (၄) (က) အရ သတ္မွတ္ထားခ်က္မ်ားမွအပ ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္တဦးအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းလုိအပ္ ခ်က္အရ အေရးေပၚေငြထုတ္ရန္ လိုအပ္ပါက ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ အတြင္းေရးမွဴး တုိ႔အနက္ တစ္ဦးဦးႏွင့္ ဘ႑ာေရးအရာရွိ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဘ႑ာထိန္းထံမွ က်ပ္ေငြ ၃ သိန္းအထိ ထုတ္ယူႏိုင္သည္။ ယင္းသို႔ထုတ္ယူျခင္းကို ဘ႑ာထိန္းက ဘ႑ာေရးေကာ္မတီသို႔ (၇) ရက္အတြင္း အေၾကာင္းၾကားရမည္။

ပုဒ္မ (၅) ကုန္က်စရိတ္မ်ား ျပန္လည္ေတာင္းခံျခင္း။

(က) ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားသတ္မွတ္ခ်က္အရ လစဥ္ပံုမွန္ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအ တြက္ ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားသည့္အတိုင္း သံုးစြဲထားၿပီးျဖစ္ေသာ ကုန္က်စရိတ္ မ်ားကို သံုးစြဲထားသူက ျပန္လည္ေတာင္းခံ ထုတ္ယူႏုိင္သည္။ ဘ႑ာေရးအရာရွိ၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ဘ႑ာ ထိန္းက ထုတ္ေပးရမည္။
(ခ) အထက္ပါ ပုဒ္မ (၄) (က) အရ သတ္မွတ္ထားခ်က္မ်ားမွအပ သံုးစြဲထားၿပီးျဖစ္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ျပန္ လည္ေတာင္းခံလိုပါက သံုးစြဲထားသူက ဘ႑ာေရးေကာ္မတီသို႔ တင္ျပေတာင္းခံရမည္။ အဆိုပါ ေတာင္းခံလာမႈ အေပၚ ဘ႑ာေရးေကာ္မတီကစီစစ္၍ အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္အတူ ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီထံ တင္ျပရမည္။
(ဂ) အထက္ပါ ပုဒ္မ (၅) (ခ) အရ ထုတ္ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ပါက ဘ႑ာေရးေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဘ႑ာထိန္းက ထုတ္ေပးရမည္။

ပုဒ္မ(၆) ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ လွဴဒါန္းျခင္း။

(က) အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးျခင္း၊ လွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ က်ပ္ေငြ ၅ ေသာင္းထက္မပိုေသာပမာဏကို ဘ႑ာေရးအရာရွိႏွင့္ ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦး၏ သေဘာတူညီခ်က္ ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။
(ခ) အကယ္၍ က်ပ္ေငြ ၅ ေသာင္းမွ ၂သိန္းအထိလိုအပ္ပါက အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ဘ႑ာ ေရးအရာရွိတို႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ ယင္းသို႔ေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို ဘ႑ာထိန္းက ဘ႑ာ ေရးေကာ္မတီသို႔ အေၾကာင္းၾကားရမည္။
(ဂ) အကယ္၍ က်ပ္ေငြ ၂ သိန္းအထက္လွဴဒါန္းရန္လိုအပ္ပါက ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ ရြက္ရမည္။

ပုဒ္မ (၇) ေငြေခ်းယူျခင္းႏွင့္ေငြထုတ္ေခ်းျခင္း။

(က) ေငြေခ်းယူရန္လိုအပ္ပါက တႀကိမ္လွ်င္ က်ပ္ေငြ ၁၀ သိန္း ထက္မပိုေသာပမာဏကို ဘ႑ာေရးေကာ္မတီ (သို႔မ ဟုတ္) တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူကသာ ေခ်းယူႏိုင္သည္။ ေငြေခ်းယူၿပီးေၾကာင္းကို ဘ႑ာေရးအရာရွိထံ (၂) ရက္အတြင္းအေၾကာင္းၾကား၍ ဘ႑ာထိန္းထံသို႔အပ္ႏွံရမည္။
(ခ) တႀကိမ္လွ်င္က်ပ္ေငြ ၁၀သိန္း ထက္ပိုေသာေငြကို ေခ်းယူရန္လိုအပ္ပါက ဘ႑ာေရးေကာ္မတီႏွင့္ ဗဟိုဦးေဆာင္ ေကာ္မတီႏွစ္ဦး၏ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူမ်ားကသာ ေခ်းယူႏိုင္သည္။ ေငြေခ်းယူ ၿပီးေၾကာင္း ဘ႑ာေရးအရာရွိထံ (၂) ရက္အတြင္းအေၾကာင္းၾကား၍ ဘ႑ာထိန္းထံသို႔ အပ္ႏွံရမည္။
(ဂ) ပါတီဘ႑ာေငြမွ ျပင္ပသို႔ ေငြထုတ္ေခ်းရန္လိုအပ္ပါက တစ္ႀကိမ္လွ်င္ က်ပ္ေငြ ၃ သိန္း ထက္ မပိုေသာပမာဏ ကို ဘ႑ာထိန္း (သို႔မဟုတ္) တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူကသာ ဘ႑ာေရးအရာရွိ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ေခ်းႏိုင္ သည္။ ေငြထုတ္ေခ်းၿပီးေၾကာင္းကို အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (သို႔မဟုတ္) အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရး ေကာ္မတီထံသို႔ (၂) ရက္အတြင္း အေၾကာင္းၾကားရမည္။
(ဃ) ပါတီဘ႑ာေငြမွ ျပင္ပသို႔ က်ပ္ေငြ ၃ သိန္းထက္ပိုေသာပမာဏကို ေငြထုတ္ေခ်းရန္ လိုအပ္ပါက အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး (သို႔မဟုတ္) အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ဘ႑ာေရးအရာရွိႏွင့္ ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ တစ္ဦးတိုု႔၏ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ဘ႑ာထိန္း သို႔မဟုတ္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူကသာ ထုတ္ေခ်းႏိုင္သည္။ ေငြ ထုတ္ေခ်းၿပီးေၾကာင္းကို အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (သို႔မဟုတ္) အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးေကာ္မတီထံ သို႔ (၂) ရက္အတြင္း အေၾကာင္းၾကားရမည္။
(င) တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူမွအပ မည္သူမွ် ပါတီကိုယ္စား ေငြေခ်းယူပိုင္ခြင့္၊ ပါတီဘ႑ာေငြကို ထုတ္ေခ်းပိုင္ခြင့္ မရွိေစရ။
(စ) ေခ်းယူထားေသာေငြ ျပန္လည္ေပးဆပ္ၿပီးေၾကာင္းႏွင့္ ထုတ္ေခ်းထားေသာေငြမ်ား ျပန္လည္ရရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းကို အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (သို႔မဟုတ္) အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ဘ႑ာေရးအရာရွိႏွင့္ ဘ႑ာေရး ေကာ္မတီထံသို႔ (၂) ရက္အတြင္း အေထာက္အထားတိက်စြာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားရမည္။

ပုဒ္မ (၈) ေငြသံုးစြဲမႈ စာရင္းရွင္းလင္းျခင္း။

(က) ပုဒ္မ (၄) အရ ႀကိဳတင္ထုတ္ေငြမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အသုံးစရိတ္ႏွင့္ လက္က်န္ရွင္းတမ္းကို သုံးစြဲသူက သုံးစြဲၿပီး ေနာက္ (၁၄) ရက္အတြင္း ဘ႑ာေရးအရာရွိထံသို႔ တင္ျပရမည္။
(ခ) ပုဒ္မ (၅) အရ ျပန္လည္ေတာင္းခံထုတ္ယူေငြမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အသံုးစားရိတ္ရွင္းတမ္းကို သံုးစြဲသူက ဘ႑ာ ေရးအရာရွိထံသုိ႔ တင္ျပရမည္။
(ဂ) ပုဒ္မ (၆) အရ ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ လွဴဒါန္းျခင္း၊ ပုဒ္မ (၇) အရ ေခ်းေငြျပန္ဆပ္ျခင္းႏွင့္ ေငြထုတ္ေခ်းျခင္း စာရင္းကို ဘ႑ာထိန္းက ဘ႑ာေရးေကာ္မတီသို႔ လစဥ္ တင္ျပရမည္။
(ဃ) က်ပ္ေငြ ၃၀၀၀ႏွင့္ ၃၀၀၀ အထက္ အသုံးစရိတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အသုံးစရိတ္ေျပစာကို တင္ျပရမည္။
(င) အကယ္၍အသုံးစရိတ္ေျပစာ မရရွိပါက ခိုင္လုံေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပ၍ သုံးစြဲသူက လက္မွတ္ ေရးထိုးတင္ျပရမည္။

ပုဒ္မ (၉) ႀကိဳတင္ေငြအသစ္ထုတ္ေပးျခင္းကိုတားျမစ္ျခင္း။

ပုဒ္မ (၈) ပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ခိုင္လုံသည့္ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း တင္ျပျခင္းမရွိေသာ မည္သည့္ တာ၀န္ခံ၊ ဌာန ဆိုင္ရာမ်ား၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ေကာ္မတီမ်ားအား မည္သည့္ အေၾကာင္းႏွင့္မွ် ႀကိဳတင္ေငြထပ္မံ ထုတ္ေပးျခင္း မျပဳ လုပ္ရ။

ပုဒ္မ (၁၀) ဗဟိုစည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီ၏ေဆာင္႐ြက္ပိုင္ခြင့္။

(က) ဗဟုိဦးေဆာင္ေကာ္မတီကတင္ျပလာေသာ ႏွစ္ပတ္လည္ရသုံးခန္႔မွန္းေျခလ်ာထားခ်က္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးအစီအရင္ ခံစာအား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ရမည္။
(ခ) စာရင္းစစ္အဖြဲ႕ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

ပုဒ္မ (၁၁) ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၏ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္။

(က) ႏွစ္ပတ္လည္ရသုံးခန္႔မွန္းေျခလ်ာထားစာရင္းအား ေရးဆြဲ၍ ဗဟိုစည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀း၌ တင္ျပအ တည္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္။
(ခ) ဗဟိုစည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းမေခၚႏိုင္ပါက ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေရးဆြဲအတည္ ျပဳႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎အတည္ျပဳခ်က္ကို အနီးဆုံးဗဟိုစည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းသို႔ တင္ျပအတည္ ျပဳခ်က္ရယူရမည္။
(ဂ) အတည္ျပဳၿပီးေသာ လ်ာထားခ်က္အား ဗဟုိဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဘ႑ာေရးေကာ္မတီက တာ၀န္ ခံသုံးစြဲေစရမည္။
(ဃ) ဘ႑ာေရးေကာ္မတီက တင္ျပေသာ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာအား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ရ မည္။

ပုဒ္မ (၁၂) ဘ႑ာေရးေကာ္မတီ၏ေဆာင္႐ြက္ပိုင္ခြင့္။

(က) ဘ႑ာေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္၊ ႐ံုးအဖြဲ႕ႏွင့္ စာရင္းကိုင္ကို ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ျဖင့္ တာဝန္ေပးအပ္ရမည္။
(ခ) ပါတီတြင္းသာ အသုံးျပဳရမည့္ စာရင္းဇယားပုံစံမ်ားကို ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေရးဆြဲခ်မွတ္ ေပးရမည္။
(ဂ) ႏွစ္ပတ္လည္ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈႏွင့္ သုံးစြဲမႈမ်ားကို တာဝန္ခံၾကပ္မတ္ ထိန္းကြပ္ေပးရမည္။
(ဃ) ေငြေၾကးသုံးစြဲသူမ်ားထံသို႔ လစဥ္အသံုးစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္ရက္အတြင္း အခ်ိန္မီေရာက္ရွိေစရန္ အေၾကာင္းၾကားရမည္။
(င) ေျခာက္လပတ္ႏွင့္ ႏွစ္ခ်ဳပ္စာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာမ်ားကို ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီသို႔ ပံုမွန္ တင္ျပရမည္။
ပုဒ္မ (၁၃) စာရင္းကိုင္၏တာ၀န္မ်ား။

(က) ပါတီ၏ စာရင္းဇယားပုံစံမ်ားႏွင့္အညီ ေငြေၾကးလက္ခံရရွိမႈ၊ ထုတ္ယူမႈ၊ အသံုးစားရိတ္ရွင္းတမ္းမ်ားအား ေငြစာ ရင္းေခါင္းစဥ္မ်ားအလိုက္ ေရးသြင္းျခင္းႏွင့္ လခ်ဳပ္စာရင္း၊ သံုးလခ်ဳပ္စာရင္းႏွင့္ ႏွစ္ခ်ဳပ္စာရင္းမ်ား ျပဳစုေရးဆြဲျခင္း ကို ေဆာင္႐ြက္ရမည္။
(ခ) စာရင္းကြာဟခ်က္မ်ား၊ စာရင္းရွင္းတမ္းပါအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေထာက္အထားေျပစာမ်ားရွိ အခ်က္အလက္ မ်ား ကြဲလြဲေနမႈမ်ားႏွင့္ ေငြစာရင္းေခါင္းစဥ္အလိုက္ ဘတ္ဂ်က္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားထက္ သံုးစြဲမႈပမာဏ ေက်ာ္လြန္ ေနမႈမ်ားကိုေတြ႕ရွိပါက ဘ႑ာေရးေကာ္မတီသို႔ ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားရမည္။

ပုဒ္မ (၁၄) ပါတီလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား။

(က) ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီက ခ်မွတ္ထားေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။
(ခ) ႏွစ္ခ်ဳပ္စာရင္းရွင္းတမ္းႏွင့္ ႏွစ္ပတ္လည္ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာတို႔ကို ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီသို႔ အစီရင္ခံေပးပို႔ ရမည္။

ပုဒ္မ (၁၅) စာရင္းစစ္အဖြဲ႕။

စာရင္းစစ္အဖြဲ႕သည္ ဗဟုိစည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီ၏ တာ၀န္ေပးခ်က္အရ ပါတီ၏ေငြစာရင္းမ်ားကို စစ္ေဆးရမည္။

ပုဒ္မ (၁၆) ညီလာခံတြင္ တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ရယူျခင္း။

ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီသည္ ဘ႑ာေရးေကာ္မတီကေရးဆြဲျပဳစုေသာ ပါတီ၏ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားအပါအဝင္ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာကို စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီအတည္ျပဳ၍ ပါတီညီလာခံသို႔ တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္။

ပုဒ္မ (၁၇) ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းျပင္ဆင္ျခင္း

ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ (၇ဝ) ရာခိုင္ႏႈန္းသေဘာထားျဖင့္ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္းကို ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ အနီးဆံုး ဗဟိုစည္း႐ံုးေရးေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။