နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်

 

(က)   ဒီမိုကရေစီရေး

(ခ)     လူ့အခွင့်အရေးကို အပြည့်အဝအာမခံနိုင်ရေး

(ဂ)     ငြိမ်းချမ်းရေး

(ဃ)   အမျိုးသားများ၏ တန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကို အာမခံနိုင်သော ပြည်နယ်ပေါင်းစုပြည်ထောင်စုကြီး တည်ဆောက်ရေး

(င)     အစဉ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော လူ့အဖွဲ့အစည်းတည်ဆောက်ရေး