တရားဝင်နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ရပ်အဖြစ် ပြည်တွင်းတွင် ပြန်လည်ရပ်တည်ရေးဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများ