“အမျိုးသမီးများ ဦးဆောင်မှုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ” ပထမနေ့