ပါတီတံဆိပ္

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္(၁၂၄)၊ စတုတၳထပ္၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္းႏွင့္ ၅၇ လမ္းေထာင့္၊ ပုဇြန္ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
အီးေမးလ္ – hqdpns@gmail.com
Facebook – Democratic Party for a New Society

ေဒသစည္းရံုးေရးေကာ္မတီမ်ားဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း

အခန္း (၁)
အမည္ႏွင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား

အပိုဒ္ (၁)

ပါတီ၏ ေဒသစည္းရံုးေရးေကာ္မတီမ်ားဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းဟု သတ္မွတ္သည္။

အပိုဒ္ (၂)

ပါတီ ဖြဲ႕စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းဥပေဒ၏ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ေရးဆြဲျပဌာန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

အပိုဒ္ (၃)

(က) ပါတီ ဆိုသည္မွာ လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ကို ဆိုလိုသည္။
(ခ) ေဒသေကာ္မတီမ်ားဆိုသည္မွာ ပါတီ၏ ျပည္နယ္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးစည္းရံုးေရး ေကာ္မတီမ်ား၊ ခရိုင္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီမ်ား ကိုဆိုလိုသည္။
(ခ) ျပည္နယ္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီ ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသည့္ သက္ ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္နယ္နိမိတ္အတြင္း ပါတီ၏ ႏိုင္ငံေရး စည္းရံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သည့္ ေကာ္မတီကို ဆိုလိုသည္။
(ဂ) တိုင္းေဒသႀကီးစည္းရံုးေရးေကာ္မတီ ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသည့္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးနယ္နိမိတ္အတြင္း ပါတီ၏ ႏိုင္ငံေရး စည္းရံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တာ၀န္ယူေဆာင္ ရြက္သည့္ ေကာ္မတီကို ဆိုလိုသည္။
(ဃ) ခရိုင္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီ ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသည့္ ခရိုင္နယ္ နိမိတ္အတြင္း ပါတီ၏ ႏိုင္ငံေရး စည္းရံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သည့္ ေကာ္မတီကို ဆိုလို သည္။
(ခ) ၿမိဳ႕နယ္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီ ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသည့္ သက္ဆိုင္ ရာ ၿမိဳ႕နယ္ နယ္နိမိတ္အတြင္း ပါတီ၏ ႏိုင္ငံေရး စည္းရံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သည့္ ေကာ္မတီကို ဆိုလိုသည္။

အခန္း (၂)
ေကာ္မတီအဆင့္အဆင့္

အပိုဒ္(၄)

(က) ျပည္နယ္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီမ်ား / တိုင္းေဒသႀကီးစည္းရံုးေရးေကာ္မတီမ်ား
(ခ) ခရိုင္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီမ်ား
(ဂ) ၿမိဳ႕နယ္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီမ်ား

အခန္း (၃)
ေဒသေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္း

အပိုဒ္(၅)
ျပည္နယ္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီ / တိုင္းေဒသႀကီးစည္းရံုးေရးေကာ္မတီ

(က) သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ (သို႔မဟုတ္) တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ ခရိုင္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီမ်ား အနည္းဆံုး (၂) ခု ဖြဲ႔စည္းထားရွိႏိုင္ပါက အဆိုပါ ခရိုင္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီမ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ျပည္နယ္စည္းရံုးေရး ေကာ္မတီ (သို႔မဟုတ္) တိုင္းေဒသႀကီးစည္းရံုးေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းရမည္။

(ခ) ျပည္နယ္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီ (သို႔မဟုတ္) တိုင္းေဒသႀကီးစည္းရံုးေရးေကာ္မတီကို ခရိုင္စည္းရံုးေရး ေကာ္ မတီမ်ား၏ ဥကၠဌမ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား အပါအ၀င္ ခရိုင္တစ္ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္ (၃)ဦးစီျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း ရမည္။

(ဂ) ျပည္နယ္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီ (သို႔မဟုတ္) တိုင္းေဒသႀကီးစည္းရံုးေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ားအား ေအာက္ပါ အတိုင္း တာ၀န္ခြဲေ၀ရန္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၏ အမ်ားစုဆႏၵျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရမည္။
• ဥကၠဌ
• အတြင္းေရးမွဴး
• ဘ႑ာေရးမွဴး
• ေကာ္မတီ၀င္မ်ား

(ဃ) ျပည္နယ္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီ (သို႔မဟုတ္) တိုင္းေဒသႀကီးစည္းရံုးေရးေကာ္မတီမ်ားသည္ ပါတီဗဟို ဦးေဆာင္ေကာ္မတီအား တာ၀န္ခံရမည္။

(င) ျပည္နယ္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီ (သို႔မဟုတ္) တိုင္းေဒသႀကီးစည္းရံုးေရးေကာ္မတီ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း မ်ားအား သံုးလတစ္ႀကိမ္က်င္းပရမည္။ လိုအပ္ပါက အေရးေပၚအစည္းအေ၀းမ်ားအား ေခၚယူႏိုင္သည္။ အစည္း အေ၀းကို ဥကၠဌ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အတြင္းေရးမွဴးက ေခၚယူရမည္။ ေကာ္မတီ၀င္ဦးေရ၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုတက္ေရာက္ ပါက အစည္းအေ၀းအထေျမာက္သည္။

အပိုဒ္(၆)
ခရိုင္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီ

(က) သက္ဆိုင္ရာ ခရိုင္အတြင္း၌ ၿမိဳ႕နယ္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီမ်ား အနည္းဆံုး(၃) ခု ဖြဲ႔စည္းထားရွိႏိုင္ပါက အဆိုပါ ၿမိဳ႕နယ္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီမ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ခရိုင္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းရမည္။

(ခ) ခရိုင္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီကို ၿမိဳ႕နယ္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီမ်ား၏ ဥကၠဌမ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္ (၃)ဦးစီျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရမည္။

(ဂ) ခရိုင္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ားအား ေအာက္ပါအတိုင္း တာ၀န္ခြဲေ၀ရန္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၏ အမ်ားစု ဆႏၵျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရမည္။
• ဥကၠဌ
• အတြင္းေရးမွဴး
• ဘ႑ာေရးမွဴး
• ေကာ္မတီ၀င္မ်ား

(ဃ) ခရိုင္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီ (သို႔မဟုတ္) တိုင္းေဒသ ႀကီးစည္းရံုးေရးေကာ္မတီအား တာ၀န္ခံရမည္။ အကယ္၍ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီ (သို႔မဟုတ္) တိုင္းေဒသႀကီးစည္းရံုးေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းထားရွိျခင္း မရွိေသးပါက ပါတီဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ အား တာ၀န္ခံရမည္။

(င) ခရိုင္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားအား သံုးလတစ္ႀကိမ္က်င္းပရမည္။ လိုအပ္ပါက အေရး ေပၚအစည္းအေ၀းမ်ားအား ေခၚယူႏိုင္သည္။ အစည္းအေ၀းကို ဥကၠဌ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အတြင္းေရးမွဴးက ေခၚယူရ မည္။ ေကာ္မတီ၀င္ဦးေရ၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုတက္ေရာက္ပါက အစည္းအေ၀းအထေျမာက္သည္။

အပိုဒ္(၇)
ၿမိဳ႕နယ္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီ

(က) သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ၿမိဳ႕နယ္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းရမည္။

(ခ) ၿမိဳ႕နယ္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီကို အဖြဲ႔၀င္ (၅) ဦးမွ (၁၁)ဦးအထိျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရမည္။

(ဂ) ၿမိဳ႕နယ္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ားအား ေအာက္ပါအတိုင္း တာ၀န္ခြဲေ၀ရန္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၏ အမ်ားစု ဆႏၵျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရမည္။
• ဥကၠဌ
• အတြင္းေရးမွဴး
• ဘ႑ာေရးမွဴး
• ေကာ္မတီ၀င္မ်ား

(ဃ) ၿမိဳ႕နယ္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ခရိုင္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီအား တာ၀န္ခံရမည္။ အကယ္၍ သက္ဆိုင္ရာ ခရိုင္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းထားရွိျခင္း မရွိေသးပါက သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္စည္း ရံုးေရးေကာ္မတီ/ တိုင္းေဒသႀကီးစည္းရံုးေရးေကာ္မတီအားလည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္စည္းရံုးေရး ေကာ္မတီ/ တိုင္းေဒသႀကီးစည္းရံုးေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းထားရွိျခင္း မရွိေသးပါက ပါတီဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ အားလည္းေကာင္း တာ၀န္ခံရမည္။

(င) ၿမိဳ႕နယ္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားအား တစ္လတစ္ႀကိမ္က်င္းပရမည္။ လိုအပ္ပါက အေရးေပၚအစည္းအေ၀းမ်ားအား ေခၚယူႏိုင္သည္။ အစည္းအေ၀းကို ဥကၠဌ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အတြင္းေရးမွဴးက ေခၚယူရမည္။ ေကာ္မတီ၀င္ဦးေရ၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုတက္ေရာက္ပါက အစည္းအေ၀းအထေျမာက္သည္။